Våra födelsedagar med bilderböcker

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie Moberg, Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? Hela läsåret 17/18

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur viktigt är det att bli uppmärksammad när jag har födelsedag? Vad kan vi göra för att uppmärksamma våra födelsedagar? Är det viktigt att få dela med sig av sin egen person, erfarenheter, drömmar, tankar, värderingar?

Skapar vi en större delaktighet och engagemang när vi tar in elevernas erfarenhetsvärldar i skolan?

Kan vi använda oss av litteratur (bilderböcker) för att synliggöra våra erfarenheter, värderingar, tankar etc.?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Förankring i kursplanens syfte

So

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Svenska

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Centralt innehåll från kursplanen

So

Att leva tillsammans

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Svenska

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

So

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Svenska

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi uppmärksammar våra födelsedagar med att sjunga ”Jag må du leva”, vi hurrar. Födelsedagsbarnet får ett födelsedagskort där det står att de får i gåva att ta med sig en bilderbok som betyder något för hen. Det kan vara en bok som har haft betydelse när de var små eller någon bok som vill säga något viktigt, ha ett viktigt budskap.

Eleven tar med sig en bok vid ett senare tillfälle och vi avsätter en lektion då vi läser och samtalar om boken.

 • vi tänker högt,
 • vi gör textkopplingar,
 • vi ställer frågor, vi funderar kring ord, fraser och begrepp
 • vi tänker kring vilket budskap författaren vill förmedla med boken
 • vi tar någons annans perspektiv eller flera olika perspektiv och funderar kring känslor
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom samtal i samlingen och Vt-rutiner som skapar utrymme för alla att höras och vara delaktiga i samtalen

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vi uppmärksammar alla elever på deras födelsedagar och läser böckerna på en avsatt lektion strax därefter eller på den dagen beroende av om eleven har tagit med sig en bok samma dag eller om den behöver tid att tänka vilken bok de vill dela med sig av.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi arbetar med känslor och det synliggör vi genom samtalen. Vi ser läsningen som en viktig del i att förstå och relatera till olika värderingar och ett sätt att lättare sätta sig in i andras perspektiv.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom att ständigt vara i en dialog skapar vi förutsättningar för gruppen att växa och må bra. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans. Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet. Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana. Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.