Våra brevvänner

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie Moberg och Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? V.10-20

Vad? Vi brevväxlar med våra vänner från Fågelviks skola

Frågeställning och följdfrågor

Hur skriver vi ett brev? Vad ska finnas med och hur ser strukturen ut för ett brev?

Vad kan vi skriva? Hur skriver vi frågor och hur använder vi olika skiljetecken när vi skriver brev?

Kan vi hitta på mer saker för att skapa kontakt än att skriva brev?

Kan vi mötas i ämnen och i vårt hållbarhetsarbete?

Övergripande mål från LGR11 2.2
  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
  • Handstil och att skriva på dator.
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Tala, lyssna och samtala

  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerade sätt. Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi brevväxlar med elever från en årskurs 1 på Fågelviks skola. Vi läser och besvarar de brev vi får. Vi går igenom hur vi skriver brev.

Vi skapar en kontakt där vi kan dela med oss av vad vi gör och få ta del av vad de gör. Vår förhoppning är att vi ska kunna skapa något slags utbyte av varandra då vi vet att en del av dessa elever kommer till vår skola i årskurs 4.

Vi skapar fysiska möten, t.ex. bjuder in till Lemshaga, bjuda med på vår städdag vid Björnö etc.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi dokumenterar elevernas utveckling i skrivande genom att samla deras brev i Iup pärmen för att se processen. Eleverna får ge varandra respons på skrivandet med stöd av en skrivmatris. De läser för varandra och ger då respons.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.10-11

Vi går igenom hur vi skriver brev. Vi skapar en struktur. Vi svarar på breven vi fått. Vi ritar bilder till breven. Vi skapar ett gemensamt stort kuvert för att spara på papper.

V.12 Vi skickar breven och väntar på svar. Vi skickar även med en fråga om de skulle vilja följa med oss och städa stränderna vid Björnö. Vi kan träffas och leka och lära känna varandra bättre i ett görande.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi får en del elever från Fågelvik i årskurs 4 vilket ger oss möjlighet att redan nu lära känna varandra. Vi arbetar med omvärld och det är en del i det arbetet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

För oss är det viktigt att våra arbeten sätts in i meningsfulla sammanhang med verkliga mottagare. Välkomnandets etik är viktigt för oss och vi vill vara förebilder för den genom att visa välkomnande till de elever som senare kommer att börja här hos oss och de som vistas i samma närområde som vi. Vi är nyfikna och vill utforska närmiljön och samhället omkring oss.

Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.