Valet

Ansvarig/Ansvariga: Patrik 
När, under vilka veckor? V.34-43

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur styrs Sverige?

Vad är ett politiskt val?

Hur påverkas Sverige av valet?
Hur påverkas vi av valet på Värmdö?
Hur visar partierna sina resultat?
Hur använder man statistik i en valkampanj?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

* Dra slutsatser ur statistiska/diagram-information.
* Jämföra olika partiers information.
* Se orsaker och samband
* Se konsekvenserCentralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

* Politiska ideologier och hur de svenska partiväsendet har utvecklats. 

* Sveriges politiska system med EU, riksdagen, regeringen, landsting och kommuner. Vart olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

* Några stats och styrelseskick i världen.

* Europeisk och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll. 

* Hur hushållens, företagens och den offentliga ekonomin hänger samman. Orsaker till förändring i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

* Hur länder och regioners ekonomi hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

* Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetssätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entrepenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individers val av yrke och till löneskillnader.

* Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomiska bakgrund. Samband mellan ekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisenHur?

Hur ska vi arbeta?

Föreläsning

Med filmskapande i grupp

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

* Avslutningsvis har vi skolval med hela högstadiet. Resultatet kommer vi sedan utvärdera.

* Visning av film och utfrågning av partierna

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

V.35 – Riksdag och regering. Patrik går igenom Riksdagen och regeringens uppgift. Hur ser det ut i riksdagen. Utsotten.
V.36-37 – Inför skolvalet 2014. Partifilmer. Eleverna får i grupp arbeta med ett parti som ska redovisas inför klassen. Gruppen kommer också få svara på frågor som ställs till partiet. Detta för att alla ska få möjlighet att få kunskap om samtliga riksdagspartier. VI tar även mer de partier som har störst chans att komma in i riksdagen under valet 2014.
V.38 – Vad kommer valresultatet att innebära? Vad händer nu?
V.39 -Kommun/Landsting & samhällsekonomi. Debatt.
V.40 –Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Vi passar på att jobba med detta kopplat till valet 2014. Samtidigt fördjupar vi oss i hur samhällsekonomin i Sverige är uppbyggd och hur den fungerar. Tillsammans med hemkunskaper där eleverna läser hushållsekonomi bygger vi en god grund inför framtiden.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
  • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
  • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
  • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

 

Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:


* Hur ser det ut i andra länder.

 

Pedagogisk dokumentation

Matrisen

Förklara orsaker och samband

Kan föra enkla resonemang om orsaker och samband.* 1 orsak i 3 led som svar på 
frågor om orsaker.

EX. En orsak till sämre skola kan vara en sänkning av skatten. Då får staten mindre pengar, man anställer färre lärare och eleverna undervisning blir sämre.

Kan föra utvecklade resonemang om orsaker och samband.* 2 orsaker som svar på frågor 
om orsaker. 
* Samband mellan de 2 
orsakerna
* 4 led

Kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och samband.3 orsaker som svar på 
frågor om orsaker. 
* Samband mellan de 3 
orsakerna 
* centrala orsaker 
* Utvecklade i 4 led

Konsekvenser 

Kan föra enkla resonemang om konsekvenser.* 2 konsekvenskedjor i 3 led 
* 2 kedja i 2 led som svar på 
frågor om konsekvenser.

Ex. Om man sänker skatten för mycket har vi inte råd med att betala för skolorna. Då får vi sämre undervisning och eleverna mindre kunskap.

Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser.* 4 konsekvenskedjor i 4 led 
* 2 k-kedjor i 2 led som svar på 
frågor om konsekvenser.

Ex.Om man sänker skatten för mycket kan det leda till att man inte råd att betala lärarna i skolan, detta kan i sin tur leda till att ungdomars utbildning blir sämre vilket leder till att vi kan inte konkurrera med omvärlden om bland annat jobben. Då ökar sysselsättningsbristen i Sverige.

Kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser.* 6 Konsekvenskedjor min 4 
led. 
* 2 i min 2 led 
* Viktiga samband mellan olika 
kedjor

Perspektiv

Kan utgå från några givnaperspektiv.* 2 perspektiv på frågor med 
fokus på perspektiv.

EX. Detta påverkar alla ungdomar i Sverige som inte kan få en bra skola om skolan inte har några pengar.

Kan utgå från fleragivna perspektiv.* 3 perspektiv på frågor med 
fokus på perspektiv.
* 2 centrala för frågan

Kan utgå från dolda perspektiv.* 4 perspektiv på frågor med 
fokus på perspektiv.
* 3 centrala för frågan 
* 1 övergripande perspektiv/
dolt

EX. Om man sänker skatterna för mycket kan det påverkar hela vårt samhälle. Välfärden kan bli sämre på flera sätt, bland annat får vi en sämre skola där vi inte har samma möjligheter att konkurrera med studenter från andra länder. Det välutbildade jobben går till personer som kommer utifrån eller så flyttar de stora företagen utomlands. Detta kan leda till att vi får en arbetsbrist i Sverige. Det betyder att färre kan har möjlighet att arbeta och betala skatt vilket leder till sämre välfärd.

Jämförelser 

Kan göra enkla jämförelser om likheter ellerskillnader.* 2 st Likheter eller skillnader i 3 
led som svar på frågor med 
jämförelser.

Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader.* 1 Likhet i 4 led 
1 Skillnad i 4 led
* 1 likhet i 3 led och 1 skillnad i 3 
led 
* Några centrala jämförelser. 
Detta som svar på frågor med 
jämförelser.

Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.
* 2 Likheter i 4 led 
2 Skillnader i 4 led
* 1 likhet i 3 led och 1 skillnad i 
3 led 
* Centrala jämförelser

Slutsats/kärna:

Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda slutsatser.* Svar innehållande 2 motiveringar 
i minst 2 led på frågor om 
slutsatser.

Kan redogöra för utvecklade och relativt välunderbyggda slutsatser.* Svar Innehållande minst 4 
motiveringar på frågor om 
slutsatser.
* 2 i 4 led 
* Flera motiveringar med fokus på 
det centrala/viktiga.

Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.* Svar innehållande minst 6 
motiveringar på frågor om 
slutsatser.
* 4 i 4 led. 
* Fokus på de centrala/viktiga 
delarna.