Valet 2014/Demokrati

Ansvarig/Ansvariga: Patrik
När, under vilka veckor? 34-43

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur går ett val till?
Hur styrs Sverige?
Vilken uppgift har Riksdag och regering?
Demokrati – Vad är det och fins det olika former?
Hur ser man på demokrati i världen?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Orsaker/samband

Jämförelser
Perspektiv
Slutsatser
Resonera

Se konsekvenser

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

* Politiska ideologier och hur de svenska partiväsendet har utvecklats. 

* Sveriges politiska system med EU, riksdagen, regeringen, landsting och kommuner. Vart olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

* Några stats och styrelseskick i världen.

* Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

* Europeisk och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll. 

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar:

1. Hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

2. Hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra

3. mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Reflektera, analysera och kritiskt granska:

Lokala, nationella och globala samhällsfrågor, demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande

Förklara orsaker och samband Kan föra enkla resonemang om orsaker och samband.* 1 orsak i 2 led som svar på 
frågor om orsaker.

Kan föra utvecklade resonemang om orsaker och samband.* 2 orsaker som svar på frågor 
om orsaker. 
* Samband mellan de 2 
orsakerna
* 3 led

Kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och samband.* 3 orsaker som svar på 
frågor om orsaker. 
* Samband mellan de 3 
orsakerna 
* centrala orsaker 
* Utvecklade i 3 led

Konsekvenser Kan föra enkla resonemang om konsekvenser.* 1 konsekvenskedjor i 2 led 
* 1 kedja i 2 led som svar på 
frågor om konsekvenser.

Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser.* 3 konsekvenskedjor i 4 led 
* 2 k-kedjor i 2 led som svar på 
frågor om konsekvenser.

Kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser.* 4 Konsekvenskedjor min 4 
led. 
* 2 i min 2 led 
* Viktiga samband mellan olika 
kedjor

Perspektiv Kan utgå från några givnaperspektiv.* 2 perspektiv på frågor med 
fokus på perspektiv.

Kan utgå från flera givnaperspektiv.* 2 perspektiv på frågor med 
fokus på perspektiv.
* 2 centrala för frågan

Kan utgå från dolda perspektiv.* 3 perspektiv på frågor med 
fokus på perspektiv.
* 2 centrala för frågan 
* 1 övergripande perspektiv/
dolt

Jämförelser Kan göra enkla jämförelser om likheter ellerskillnader.* 1 st Likheter eller skillnader i 2 
led som svar på frågor med 
jämförelser.

Kan göra utvecklade jämförelser om likheter ochskillnader.* 1 Likhet i 3 led 
1 Skillnad i 3 led
* 1 likhet i 2 led och 1 skillnad i 2 
led 
* Några centrala jämförelser. 
Detta som svar på frågor med 
jämförelser.

Kan göra utveckladejämförelser om likheter ochskillnader mellan givna och doldasaker.* 2 Likheter i 3 led 
2 Skillnader i 3 led
* 1 likhet i 3 led och 1 skillnad i 
3 led 
* Centrala jämförelser

Slutsats/kärna: Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda slutsatser.* Svar innehållande 1 motiveringar 
i minst 1 led på frågor om 
slutsatser.

Kan redogöra för utvecklade och relativt välunderbyggda slutsatser.* Svar Innehållande minst 3 
motiveringar på frågor om 
slutsatser.
* 1 i 3 led 
* Flera motiveringar med fokus på 
det centrala/viktiga.

Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.* Svar innehållande minst 4 
motiveringar på frågor om 
slutsatser.
* 3 i 3 led. 
* Fokus på de centrala/viktiga 
delarna.Hur?

Hur ska vi arbeta?

Föreläsningar kring centrala frågor.
Diskussion i grupp kring frågor om Sverige och demokrati.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?Tidsplan, när ska vi göra vad?:

V.36 – Riksdag, Regering, kommun och landsting
V.37 – Demokrati, val. Fredag 12/9 – Skolval 2014Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Vi bygger goda demokratiska medborgare med förståelse för hur en demokrati fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter man har som individ.

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

* Valet 2014 är våran motor. I och med detta arbete ökar vi förståelsen för vad som händer i Sverige och varför. Med skolvalet får eleverna även prova på att visa sina åsikter och praktisera hur ett val går till.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, 
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
  • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
  • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet