Uteverksamhet-Fritids

Uteverksamhet-Fritids

Ansvarig/Ansvariga lärare: Pedagoger på fritids

När?
Läsåret 17/18 Måndag-fredag 13.00-17.00
Vad?
Hur skapar vi en mer pedagogisk utomhusmiljö?
Hur hur stöttar vi eleverna att utveckla sina grov/fin motoriska och sociala förmåga, via utevistelse?
Hur säkerställer vi att eleverna kan orientera och känna sig trygg i sin närmiljö?
Hur bidrar vi till att få en trygg grupp där ansvar och delaktighet råder?

Övergripande mål från LGR11

Förankring i kursplanens syfte

2.1

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

4.

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Centralt innehåll från kursplanen
4.

 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna.
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring:
Vad är en bra skolgård?
Vad är värdefullt för att känna sig trygg när man är ute?
Hur tar vi hand om varandra?
Vad ska det finnas för saker att leka med?

Vi kommer att arbeta utomhus både i grupp och enskilt.
Tillgodose leksaksförrådet med lämpligt pedagogisk material.
Vara närvarande pedagoger.
Vi inleder perioden med att leka, känna rörelseglädje, gå igenom regler, ta upp vikten av att kunna samarbeta samt att värna varandra.
Vi kommer samtala om sociala förmågor och regler i grupp och enskilt kontinuerligt arbete.
Hur ska vi redovisa?

Dokumenterar med foto/film
Varför?

Det är angeläget att vi som pedagoger aktivt arbetar med att elevernas utevistelse vilar på demokratiskt grund och präglas av ett inkluderande  tänk.
Att stödja elevernas möjlighet till fördjupad lek ser vi som ett viktigt steg i detta arbete.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla nya mötesplatser i dialog med eleverna för att säkerställa ett inkluderande.
Att erbjuda ett intressant pedagogiskt lekmaterial säkerställer vi att eleverna ges möjlighet till olika sorters lekar och utveckling.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära.
Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna-fritidsråd.
Vi kommer samtala kring utomhusperioden, vad har vi lärt oss, hur vi har lekt och vart.
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med
Hur har gruppen fungerat?
Hur har skolgården fungerat som pedagogisk rum?
Har vi haft bra leksaker/ute material?
Har den fysiska och psykiska miljön varit trygg?
Vad behöver utvecklas?