Tryggisar på Mellangården

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson håller i Trygghetsmötet på Mellangården.  Sara Sandström, Cecilia Högsveden- East, Ingela Ericsson, Ann-Sophie Petersen, Lisa Webering, Maria Jones och Daniel Ekmark håller i klassråd med sina klasser. 

När, under vilka veckor? HT 2018 och VT 2019

Vad? Tryggisar på Mellangården

Frågeställning och följdfrågor
 • Vilka är Trygghetsteamet på skolan?
 • Vad gör Trygghetsteamet på skolan för elever?
 • Vad är Tryggisgruppen på Mellangården?
 • Vilka skulle vilja bli en Tryggis på Mellangården?
 • Hur är en bra kompis?
 • Vad gör man om man känner sig ensam?
 • Vad kan man göra om någon i ens närhet är ensam?
 • Hur är man en bra kompis på sociala medier?
 • Platser på skolgården där jag känner mig mindre trygg.
 • Vad är Likabehandlingsplanen?
 • Hur kan vi pedagoger skapa en större trygghet på de platser där eleverna känner sig mindre trygg?
 • Hur kan vi skapa en större trivsel i matsalen?
 • Vad innehåller dokumentet ”Viktigt”
 • Vad är Fredspriset?
 • Hur ska vi uppmärksamma Alla hjärtans dag den 14/2
 • Hur kan vi skapa en trevlig stund för Mellangårderns elever?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.1 och 2.2

2.1 Normer och värden

Mål

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
 • i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

Läraren ska

 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet,
 • synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval och livsvillkor,
 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
 • uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete.

2.2 Kunskaper

Mål

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer i Tryggisgruppen arbeta med frågeställningar angående trygghet och trivsel på Mellangården. Klasserna kommer inför varje möte tillsammans med Tryggisarna på Mellangården samtala kring olika frågeställningar. Detta för att få allas tankar och ideér till att skapa större trygghet och gemensamhet på Mellangården.
Tryggisarna kommer att ta upp gemensamma mål och skapa aktiviteter på för Mellangården. Eleverna kommer vid de 6 tillfällen under läsåret diskutera och praktiskt dokumentera arbetet för att nå ut till alla på Mellangården.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 39 Besök i klasserna av representanter från Trygghetsteamet·

 • Årets Trygghetsteamet presenteras.
 • Vi berättar vad Trygghetsteamet gör på skolan.
 • Vi presenterar vad Tryggisarna gjorde under förra året på Mellangården.
 • Vi ger eleverna möjlighet att lämna in en ansökan till att bli en Tryggis på Mellangården.

v. 40
Torsdag 8.30-9.30
Inför mötet har alla klasser diskuterat:

 • Hur är en bra kompis?
 • Vad gör man om man känner sig ensam?
 • Vad kan man göra om någon i ens närhet är ensam?
 • Hur är man en bra kompis på sociala medier?
 • Platser på skolgården där jag känner mig mindre trygg.

Under mötet träffas alla nya Tryggisar för detta läsår.

 • Vi presenterar oss för varandra. Alla får en namnskylt.
 • Vi pratar om varför eleverna valt att bli en Tryggis, vad innebär det att vara en Tryggis.
 • Vi delar in oss i grupper där en elev från varje årskurs är representerad för att skapa planscher utifrån frågeställningarna som eleverna har diskuterat i klassen. (Hur är en bra kompis? Vad gör man om man känner sig ensam? Vad kan man göra om någon i ens närhet är ensam? Hur är man en bra kompis på sociala medier?)
 • Vi funderar på vad vi ska berätta då vi kommer tillbaka till klassen. (Elevernas svar)
  • Titta gemensamt på planscherna i klassen.
  • Säga att dessa planscher är våra gemensamma tankar om hur vi vill att alla ska vara på Mellangården.
 • Vi funderar kring vilka frågor vi ska ta upp i klassen till nästa möte.
  • Likabehandlingsplanen
  • Läsa igenom dokumentet ”Viktigt” (om trygghetsarbetet på skolan) Är det något vi vill förändra?
  • Otrygga platser förslagen som hade tagits upp inför detta möte har nu tagit upp med pedagoger på skolan hur går vi vidare.
 • Vi tar ett gemensamt gruppfoto.

v.45
Torsdag 8.30-9.30

Inför mötet har alla klasser diskuterat:

 • Likabehandlingsplanen
 • Läsa igenom dokumentet ”Viktigt” (om trygghetsarbetet på skolan) Är det något vi vill förändra?
 • Fredspriset

Under mötet:

 • Vi funderar kring ”Fredspriset”

v. 49
Torsdag 8.30-9.30

Inför mötet har alla klasser diskuterat:

 • Fredspriset,

Under mötet:

 • Fredspriset, vi skapar en del av priset
 • Aktivitet för Mellangården

v. 5
Torsdag 8.30-9-30

Inför mötet har alla klasser diskuterat:

 • Platser på skolgården där jag känner mig mindre trygg.
 • Ta upp de planscher som vi arbetade fram under första mötet.
 • Alla hjärtans dag.

Under mötet:

 • Ser ni någon förändring i de tidigare otrygga platserna på skolgården.
 • Alla hjärtans dag

v. 11
Torsdag 8.30-9.30

v.21
Torsdag 8.30-9.30

Varför?

Sammanhang och aktualitet

För att skapa en större trygghet och samhörighet på Mellangården.

Under detta läsår har pedagogerna på Mellangården även som mål att skapa en större gemensamhet på Mellangården. Där vi hoppas få alla elever att känna större tillit och respekt för varandra. För att skapa detta har vi skapat blandade grupper för år Neptunus, Urnaus och Saturnus under HT 2018. Detta kommer sedan utvecklas till att bli Pluto, Neptunus, Uranus och Saturnus under VT 2018.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ger alla elever möjlighet att reflektera och diskutera aktuella frågeställningar för eleverna.

Utvärdering

Arbetet utvärderas i arbetslaget Mellangården vid slutet av terminen. Vi utvärderar även kontinuerligt arbetet i trygghetsteamet på skolan för att få en röd tråd genom hela skolan i grupperna Tryggis och Kamratstödjare Storgården och Kamratstödjare i Ladan.

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

I slutet av terminen utvärderar vi tillsammans med eleverna arbetet som vi har gjort under läsåret och funderar kring vad vi tar med oss till nästa läsår.