Tidning

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v 14-19

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur är en tidning uppbyggd?
 • Hur kan bilder hjälpa en text att bli lättare att ta till sig?
 • Vad är rubrik, ingress och brödtext i en artikel?
 • Hur kan vi samla fakta för att skriva en text?
 • Vad är nyhetsgrafik och hur används det?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild…
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut- veckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språk- bruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Centralt innehåll från kursplanen
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • …samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. 
I texterna använder eleven… I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med

god säkerhet. 

Genom att kombinera… Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha lärarledda lektioner och genomgångar, föreläsningar av föräldrar samt eget arbete eller grupparbete beroende på vad vi väljer att skriva om.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning och bedömning kommer att ske både under arbetets gång men också när den färdiga produkten, tidningen är klar.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 14- Introduktion
V 16- Börja skriva tidning
V 17- Skriva tidning
V 18- Skriva tidning
V 19- Skriva tidning

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Tidningar och nyheter är alltid aktuella. Hur kan vi ta till oss nyheter, vad är sant, vad är inte sant. Hur formulerar vi oss så vi kan få ut våra nyheter. All information kommer från olika typer av medier. Internet, tv, radio och inte minst från tidningar. Genom detta tidningsprojekt kommer vi att få kunskap om olika tidningar, arbetet kring dem och hur man producerar texter för olika mottagare.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi bjuder in föräldrar till engagemang och delaktighet i elevernas lärande under hela skoltiden

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.