Test av pappersflygplan – projekt i Teknik och Fysik om luft

Ansvarig/Ansvariga lärare: Malin Björn

När, under vilka veckor: v. 2 – 8 vt 2017

Vad? Test av pappersflygplan – en tekniklaboration

Frågeställning och följdfrågor
  • Hur viker man ett pappersflygplan noga efter anvisning?
  • Hur långt kan ett pappersplan flyga?
  • Vilka likheter och skillnader/för- och nackdelar har planet – jämfört med andra?
  • Hur kan ett flygplan flyga egentligen?
  • Vad vet vi om luft?
  • Hur påverkar luften vädret?
  • Hur skriver man en utförlig labrapport?
Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • (saxa)
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnena teknik och fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta efter ett naturvetenskapligt arbetssätt (teori-undersökning-resultat-analys-slutsats/ny teori) och lära sig om företeelser såsom flygförmåga, olika väderfenomen, livskunskap kring hur man t.ex. kan minska en brand, begrepp som lufttryck, molekyl, atmosfär…

Se mer: länk till kursplan

Centralt innehåll från kursplanen

Fysiken i naturen och samhället
– Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid. (År 6)
Fysikens metoder och arbetssätt
– Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. (År 6)
– Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. (År 6)
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
– Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. (År 6)
– Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller. (År 6)
Teknik, människa, samhälle och miljö
– Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. (År 6)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Bedömningsmatrisen                       E                                      C                                     A

1 – Eleven kan genomföra…
(FysikÅr 4, 5, 6)
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
För dig på Lemshaga innebär det att: Du kan genomföra en laboration efter anvisning. Du kan tänka ut något följdexperiment och beskriva vad du vill testa. Du genomför dina följdexperiment både praktiskt och beskriver och utvärderar dem i skrift.
1 – Eleven kan jämföra…
(FysikÅr 4, 5, 6)
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
1 – Under arbetsprocessen…
(TeknikÅr 4, 5, 6)
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
För dig på Lemshaga innebär det att: Du kan beskriva någon likhet och skillnad mellan dina flygplan.

Du har något förbättringsförslag.

Du beskriver tydligt några likheter och skillnader.

Du ger något motiverat förbättringsförslag.

Du beskriver flera likheter och skillnader och jämför ditt arbete med andras.

Du kommer med flera motiverade förbättringsförslag.

1 – Dessutom gör eleven…
(FysikÅr 4, 5, 6)
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
1 – Eleven gör…
(TeknikÅr 4, 5, 6)
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
För dig på Lemshaga innebär det att: Du har med de flesta delarna i labrapporten. Du har med alla delar i labrapporten, inklusive skisser. Du beskriver kortfattat vad du gjort och hur det blev. Alla delar i labrapporten finns med. Du förklarar och motiverar utförligt vad och hur du gjort.
2 – Eleven har…
(FysikÅr 4, 5, 6)
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
För dig på Lemshaga innebär det att: Du berättar någon fakta om luft som påverkar flygförmåga i din labrapport. Du berättar om flera egenskaper hos luft och hur de påverkar dina flygplan. Du använder några fysikbegrepp när du förklarar. Du berättar om flera egenskaper hos luft och använder korrekta begrepp när du förklarar.
2 – Eleven kan också berätta om…
(FysikÅr 4, 5, 6)
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
2 – Eleven kan föra…
(TeknikÅr 4, 5, 6)
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
För dig på Lemshaga innebär det att: Du berättar något om hur flyg och flygplan är viktiga för dig. Du berättar mer i detalj hur flygplan är viktiga för dig eller för samhället. Du berättar om hur flyg och flygplan är viktiga för samhället.
0 – Eleven kan…
(TeknikÅr 4, 5, 6)
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
För dig på Lemshaga innebär det att: Du beskriver någon likhet och skillnad mellan dina flygplan, och även någon för- och nackdel. Du beskriver flera likheter och skillnader, för- och nackdelar. Du motiverar några av dina val. Du beskriver många likheter och skillnader, för- och nackdelar och motiverar dem väl.
1 – Eleven kan genomföra…
(TeknikÅr 4, 5, 6)
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
För dig på Lemshaga innebär det att: Du viker minst ett pappersflygplan efter anvisning med viss hjälp. Du viker minst två olika pappersflygplan varav det ena självständigt. Du viker flera pappersflygplan på ett noggrant och självständigt sätt.

 

 

 

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Undersökningar,  läs- och skrivuppgifter, diskussioner, film, länktips, mindre laborationer.

Vi varvar praktiskt arbete med att tolka anvisning, vika, kasta och mäta papperflygplanen med att skriva en vetenskaplig laborationsrapport steg för steg. Vi genomför också flera mindre laborationer för att lära oss mer om luft. Vi inleder området med en brainstorming kring vad vi vet och tror och vad vi undrar om luft. Vi läser också kortare texter, ser film och svarar på faktafrågor om luft.

Uppgiften som den beskrivs på schoolsoft: Vi arbetar med att följa byggbeskrivningar (vikanvisningar), vika noggranna pappersflygplan, kasta dem inne och ute, jämföra likheter och skillnader och för- och nackdelar samt skriva om vad man lärt sig om luft och flygplan.
Vi följer ett naturvetenskapligt arbetssätt med hypotes, upprepade försök, analys och diskussion.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Den färdiga laborationsrapporten (förmågan att förmedla fakta i skriftform) och det praktiska arbetet kommer att bedömas utifrån en matris som eleverna tagit del av innan. Faktakunskaperna inom området (t.ex. kunskaper om vad luften innehåller, hur vind uppstår, begreppskunskap) kommer att utvärderas med en frågesport. Förmågan att genomföra undersökningar utvärderas under det praktiska arbetet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.2 Intro till projektet, hur fungerar en flygplansvinge, vika efter anvisning, börja skriva labrapport

v.3 Testkasta, skriva hypotes, mäta, brainstorma om luft, välja ny modell

v.4 Analysera likheter/skillnader, rita skisser av sina plan, fortsätta testa

v.5 Fakta om luft – film, smålaborationer, läsa text och svara på frågor, fortsatt skrivande på labrapporten

v.6 Mer luftfakta. Laborativt arbete om luft. Likheter och skillnader. Analysera för- och nackdelar.

v.7 Hur skriver man en slutsats? Varför är flygplan viktiga för mig? För samhället

v.7 Kamratrespons på labrapporten. Självbedömning i matrisen. Frågesport.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det är viktigt att förstå den grundläggande gången i ett naturvetenskapligt arbetssätt för att förstå hur experiment kan planeras och genomföras för att nå trovärdiga resultat. Det är angeläget att förstå väderfenomen och hur luftföroreningar påverkar vår miljö och hur vi använder flyget som ett sätt att resa och kommunicera med andra. Vi behöver kunskap om luft för att förstå och förklara vår omvärld.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många praktiska inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för sammanhang i naturen och även ge självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Att jag som pedagog är en delaktig vuxen som har roligt tillsammans med eleverna.

Utvärdering

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång (Vad har vi gjort och lärt idag? Vad var roligt/lätt/svårt? ) samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion, vid kamratresponsen och vid den avslutande självbedömning med matrisen till hjälp.