Talen 0-40

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie Moberg och Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? V.7-11

Vad? Talen 0-40

Frågeställning och följdfrågor

Lektion 1; räkna till 40 : Hur många stenar finns det sammanlagt, och på vilka olika sätt kan vi ta reda på det?

Hur många stenar finns det? Hur kan vi ta reda på det? På vilka olika sätt kan vi räkna stenarna? Kan en tioram vara användbar? Varför? Kan det vara till hjälp att gruppera stenarna innan vi räknar? Spelar det någon roll om stenarna ligger utspritt eller ihop?

Lektion 2; skriva talen till 40 : Hur många prickar det är sammanlagt, och på vilka olika sätt kan vi ta reda på det?

Hur många prickar är det på varje kort? Hur många prickar är det sammanlagt på korten? På vilka olika sätt kan vi ta reda på hur många prickar det är?

Lektion 3; Tiotal och ental : Hur många kulor det är sammanlagt, och på vilka olika sätt kan vi ta reda på det?

Hur många kulor är det i varje låda? Hur många är utanför lådan? Liknar lådan något som vi brukar använda (tioram)?  Hur många grupper med tio (tiotal) är det? Hur många lösa (ental) är det? Måste vi räkna varje kula eller kan vi göra på något annat sätt? På vilka olika sätt kan vi ta reda på hur många kulor det är?

Lektion 4; Jämföra och storleksordna tal : Vi ska jämföra antalet elever i de båda klasserna, och på vilka olika sätt kan vi ta reda på det?

Vad lägger ni märke till i varje rad? På vilka olika sätt kan vi jämföra antalet elever? Kan vi använda tiobasmaterial för att jämföra antalet elever? Hur skulle det se ut om vi använde en positionstabell?

Lektion 5; Talföljder :

Övergripande mål från LGR11 2.2

• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte

Förmågorna i matematik

Problemlösningsförmågan

Eleverna utforskar uppgifter och förklarar valda strategier och metoder utifrån ett problemlösande förhållningssätt.

Begreppsförmågan

Eleverna använder och diskuterar innebörden av begrepp som tiotal och ental, och upptäcker samban- den mellan dessa begrepp.

Metodförmågan

Eleverna tränar på att använda olika strategier för att bestämma och jämföra antal, bland annat genom att räkna tio i taget, två i taget och gruppera i tio för att sedan räkna vidare.

Resonemangsförmågan

Eleverna tränar på att förklara för andra och resonera kring begreppen ental och tiotal. De resonerar kring valda strategier för att beräkna och jämföra antal. Frågor som ”hur vet vi det?” och ”finns det fler sätt?” uppmuntrar till eget tänkande och resonemang kring valda strategier.

Kommunikationsförmågan

Eleverna kommunicerar sin kunskap om talen upp till 40 och innebörden i positionssystemet. De använder olika uttrycksformer för att visa och förklara, som till exempel konkret material, bilder och symboler.

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning

Eleverna möter naturliga tal 0 till 40 och tränar på hur de kan delas upp i tiotal och ental. Eleverna bekantar sig med positionssystemet. De beskriver tal utifrån antal tiotal och ental, samt siffror- nas värde beroende på position. Eleverna använder naturliga tal i vardagliga situationer.

Algebra

Eleverna hittar och beskriver mönster i talföljder samt fortsätter talföljder.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. 

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. 

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet. 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi utforskar, vi diskuterar, vi förklarar och formaliserar noga utvalda uppgifter. Vi använder oss av läromedlet Singma.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar i enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker. Vi förklarar och formaliserar det vi kommer fram till.
Genom observationer och avstämningar i kunskapsloggen skapar vi oss en bild av var eleven befinner sig och hur vi går vidare.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Räkna till 40

• Kunna räkna och känna igen talen till 40.

• Kunna använda strategin att bilda tio för att räkna antal.

• Kunna visa talen till 40 på tallinjen.

Skriva talen till 40

• Kunna läsa och skriva talen till 40.

• Kunna räkna två och tio steg i taget.

• Kunna se talens värde

Tiotal och ental

• Förstå att siffror representerar tiotal och ental.

• Kunna representera tal med tiobasmaterial.

• Bygga förståelse för positionssystemet.

Jämföra och storleksordna tal

• Kunna jämföra tal utifrån talens värde.

• Kunna avgöra vilket tal som är störst och minst.

• Kunna storleksordna tal.

Talföljder

• Upptäcka och beskriva mönster i olika talföljder.

• Kunna fortsätta talföljder.

Kunskapslogg

• Reflektera över och visa sin kunskap om talen 0 till 40.

• Göra en självskattning av sin kunskap.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt med Josefine Reijler som är en av dem som tagit fram materialet Singma.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.