Talen 0-20

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson Marie Moberg

När, under vilka veckor? 48-51

Vad? Talen 0-20

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur många ägg är det?
 • Hur många jordgubbar är det?
 • Hur gjorde ni för att räkna sakerna?
 • Vilka saker är lättast att räkna?
 • Vilken grupp har flest barn?
 • Hur många fler?
 • Är det lätt att jämföra två grupper när de står i oordning?
 • Hur kan vi göra det lättare att jämföra?
 • Kan ni se något mönster i bilden?
 • Hur mycket större blir talen i varje steg?
 • Kan ni se något mönster när ni tittar på färgerna på kuberna?
 • Lägger ni märke till något mer?
 • Vilket mönster kan ni se?
 • Vilket tal kommer sedan?
 • Hur vet ni det?
 • Hur kan vi räkna antal upp till 20?
 • Hur skriver vi talen 11–20 med siffror?
 • Vilka ord kan vi använda när vi jämför tal?
 • Hur gör vi när vi storleksordnar tal?
 • Vad är en talföljd?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
Förankring i kursplanens syfte
Förmågorna i matematik
Problemlösningsförmågan

Eleverna tränar sin förmåga att lösa problem när de jämför tal och arbetar med mönster i talföljde

Begreppsförmågan

Eleverna möter begrepp som större än, mindre än, störst och minst. De diskuterar och löser uppgifter där de storleksordnar tal för att förstå innebörden av dessa begrepp.

Metodförmågan

Eleverna använder metoden att först bilda en grupp om tio och räknar sedan vidare därifrån, för att beräkna antal. Samma metod används när de jämför och stor- leksordnar tal.

Resonemangsförmågan

Eleverna tränar på att förklara för andra och resonera kring hur de kan jämföra antal. De resonerar kring tal- följder och hur de kan fortsätta mönster i talföljder.

Kommunikationsförmågan

Eleverna kommunicerar sin kunskap kring talen 0–20 genom att visa, rita och berätta om talens innebörd, och jämföra olika tal med varandra. De förklarar och utrycker sig muntligt och med hjälp av bilder, siffror och konkret material.

Centralt innehåll från kursplanen
– Taluppfattning och tals användning

Eleverna möter naturliga tal i talområdet 0–20 och använder sig av kunskapen om att tal kan delas upp i mindre delar. Talen 0–20 används i uppgifter kopplade till vardagliga sammanhang.

– Algebra

Eleverna tränar på att upptäcka, beskriva och fortsätta enkla mönster i talföljder samt se vad som saknas för att ett mönster ska bli fullständigt.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med två av de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi utforskar, vi diskuterar, vi förklarar och formaliserar noga utvalda uppgifter. Vi använder oss av läromedlet Singma.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker med hjälp av konkret material.. Vi förklarar och formaliserar det vi kommer fram till.

Genom observationer och avstämningar i kunskapsloggen skapar vi oss en bild av var eleven befinner sig och hur vi går vidare.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Räkna till 20
 • Kunna känna igen talen och räkna från 11 till 20.
 • Kunna bilda en grupp om tio och räkna vidare därifrån.
Jämföra antal
 • Kunna jämföra antal saker upp till 20.
 • Kunna använda begrepp som fler än och färre än.
Storleksordna tal
 • Kunna jämföra och storleksordna tal upp till 20.
 • Kunna använda begrepp som större än och mindre än.
Talföljder
 • Kunna känna igen och upptäcka mönster i talföljder.
 • Kunna fortsätta och göra klart talföljder.
Kunskapslogg
 • Reflektera över och visa sin kunskap om talen 0–20.
 • Göra en självskattning av sin kunskap.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Vi ingår i ett projekt på skolan tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar ”Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.