Sveriges Landskap

Ansvarig/Ansvariga: Rüstü Köymen
När, under vilka veckor?

 

Vad? Sveriges Landskap

 

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är viktigt att veta om landskapen?
 • Vad ska eleverna kunna när arbetet är klart?
 • Hur ska eleverna redovisa sitt arbete?
 • Hur ska arbetet utvärderas och bedömas?
 • När ska arbetet vara klart?
 • Ska eleverna presentera ett landskap i taget eller göra jämförelser mellan två eller flera?
 • Vilka andra källor kan eleverna använda: böcker, tidskrifter, filmer eller hemsidor?
 • Hur ska eleverna arbeta med kartan? Rita en egen karta eller använda en färdigtryckt karta? Vilka namn är viktiga att sätta ut? Ska odlad jord, skogsmark och höjder markeras? Ska kartan färgläggas?
 • Vad ska elevernas egna texter om landskapet handla om?
 • Vilka bilder från landskapet ska framställas?
 • Hur ska en muntlig presentation gå till?
 • Ska eleverna göra en utställning med föremål, kartor, foton, teckningar och texter?
 • Vilka arbetsformer ska eleverna arbeta i, enskild, i par eller i grupp?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Utveckla och kunna redovisa kunskaper om geografiska förhållanden, mänskliga verksamheter, av naturen framkallade processer; göra jämförelser mellan olika platser, religoner och levnadsvillkor; utveckla och kunna redovisa kunskaper om hur människa, natur och samhälle samspelar; utveckla kunskaper om kartor och kunna använda dem; känna till och kunna redovisa viktiga namn, läges- och storleksrelationer; presentera resultat med hjälp av geografiska begrepp. Undervisningen syftar stärka elevens rumsuppfattning gällande kunskap om olika platser och område och dess belägenhet.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur-och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och och utbredning.

I kursplanen for grundskolan i geografi framgår det vissa övergripande begrepp som skall karaktärisera geografiundervisningen. Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • använda grundläggande geografiska begrepp när dom arbetar med olika slags geografiska landskap,
 • ställa frågor och berätta hur arbetet i enskild, i par eller i grupp genomfördes,
 • förklara orsaker och samband av olika levnadsvillkor i Sverige, i världen,
 • reflektera kring Sveriges fördelningen av befolkningen samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • kunna samtala om och göra personliga reflektioner kring livsfrågor utifrån vardagliga situationer eller med hjälp av bilder, kartor och texter.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta utifrån en bok som heter ”Puls Geografi. Vi kommer att följa boken och ta upp de landskap som finns med i Sverige, vi kommer att se på filmer, bilder och se på kartor också! Vi kommer parallellt jobba med kartor och med olika hemsidor som handlar om Sveriges landskap.Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

-Att göra en data presentation om lanskapet.

-Att presentera ett landskap i taget eller göra jämförelser mellan två eller flera.

-Att använda böcker, tidskrifter, filmer eller hemsidor.

Bedömningen kommer att ske med det geografi matrisen.

Ladda ner dokumentet "Geografimatris 4-6 - Sveriges landskap.pdf"

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vi ägnar ca: 4-5 veckor

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Familjerna i Mars

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 • Börja med att göra en exkursion i landskapet som vi bor
 • Följa med väder rapporterna.
 • Eleven kan beskriva landskapen som de tidigare har varit vid.
 • Eleven kan följa sport tävlingar som görs vid olika landskap, t. ex Vasa loppet, Stockholm open, ishockey turneringar, Motala loppet etc.
 • Följa med i nyhetsflödet gällande de lanskapen vi tar upp.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Geografi:
 • att fördjupa sina kunskaper om landskapet som man bor i och andra landskap samt orter, berg hav och vatten etc.
 • att utveckla förståelsen om geografiska begrepp (svenska sjöar, öar, älvar, tättorter och landskap).
 • undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • utveckla intresse för geografi fördjupat lärande hur man tänker och diskuterar tillsammans.
 • utveckla sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande,
 • utveckla sin förmåga att utnyttja dator möjligheter, öka medvetenheten om hur man lär och arbetar dokumentationen.