Statistik (grupparbete)

Ansvarig: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v.35 – 42

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

 

 • Vad är statistik och till vad kan det användas? Negativt som positivt?
 • Vad är datamaterial?
 • Hur samlar man in datamaterial på bästa sätt, utifrån uppgiften?
 • Vad har mängden insamlat datamaterial för betydelse?.
 • Vad har klimatet i grupparbetet haft för påverkan på ditt / ert redovisningsarbete?

 

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Genom undervisningen i ämnet matematik ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Genom undervisningen i ämnet matematik ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Sannolikhet och statistik

 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg.


Problemlösning

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då symboler, grafer, tabeller och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till syfte och sammanhang

 

 • Eleven kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik, samband och förändring.Hur?

Hur ska vi arbeta?

I grupp och enskilt kommer du att använda olika metoder för att genomföra och dokumentera undersökningar och sen analysera resultaten gemensamt i gruppen.

Gör en undersökning som visar och motiverar ”hur ni kan förbättra tillvaron för oss”.
I gruppuppgiften ska ni genomföra undersökningar om hur ”ni lever” inom följande områden
 • (1) återvinning av plast, papper, glas, metall, pant, kartong, batterier m.m.,
 • (2) transport till och från skola,
 • (3) köttkonsumtion,
 • (4) mat som kastas i matsalen.

 

Genom analys av resultaten av era undersökningar ska ni gemensamt komma fram till vilka aktiva och positiva val ni kan göra för att leva miljövänligare.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi bedömer din förmåga/kunskap:

 • att dokumentera din undersökning
 • att kunna visa din undersökning med hjälp av diagram
 • att kunna berätta om hur din undersökning är genomförd
 • att kunna berätta om vilket resultat din undersökning har fått
 • att kunna reflektera kring hur vår tillvara kan förbättras utifrån dina resultat

 

Kvalitativa nivåer
Kunskap/förmågor E C a
Metod och beräkningsförmåga Du ska dokumentera din undersökning på ett enkelt sätt. Resultatet av din undersökning ska du kunna visa med hjälp av diagram. Du skall kunna dokumentera din undersökning. Resultatet av din undersökning ska du kunna visa med hjälp av korrekt diagram. Du skall kunna genomföra din undersökning på ett tydligt sätt med hjälp av tex tabeller.

Resultatet av din undersökning ska du kunna visa med hjälp av diagram. Diagrammet ska vara utformat så att det på bästa sätt visar resultatet av din undersökning.

 

Kvalitativa nivåer
Kunskap/förmågor E C A
Kommunikation Du berättar kortfattat, enkelt hur du genomfört din undersökning och vilket resultat du fått. Du berättar hur du genomfört din undersökning och vilket resultat du fått. Med hjälp av resultatet ska du kunna göra en reflektion kring hur vår tillvaro kan förbättras Du gör en noggrann och tydlig beskrivning av din undersökning och ditt resultat. Med hjälp av resultatet ska du kunna göra reflektioner kring hur vår tillvaro kan förbättras.Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 35
Mån (R): Sannolihet utifrån statistik, olika diagramtyper etc.
Mån (G): Problemlösning, Info om terminen, Grupprojektet

Tis (G): Sannolihet utifrån statistik, olika diagramtyper etc.

Vecka 36
Mån (R): Spridningsmått. Vilka är de och när används de?

Webbmatte: Övningsuppgifter lägesmått

Rasmus: Övningsuppgifter statistik

Jobba själv i boken på sid 206-207 med uppgift 1, 3, 7


Mån (G): Introduktion av grupparbetet. Under svensklektionen kommer ni att intervjuas gruppvis och sedan håller jag en introduktion av arbetet under mattelektionen. Avslutningsvis kommer ni att besvara ett skattningsformulär som handahålls av våra kompisar från Linköping.


Tis (G): Enkät inför grupparbetet.

Spridningsmått. Vilka är de och när används de?

Webbmatte: Övningsuppgifter lägesmått

Rasmus: Övningsuppgifter statistik

Jobba själv i boken på sid 206-207 med uppgift 1, 3, 7


Tors (R + G): Idag kommer du sätta dig in lite mer hur man kan använda diagram för att förvilla/ge en falsk bild. Följ stegen nedan så kommer det gå utmärkt för dig.

1. Läs punkt 5.1 (tolka och granska diagram) genom att klicka på länken Webbmatte 5.1

2. Sök upp någon färsk undersökning över hur folk kommer rösta i valet. Ex. Sifo eller Demoskop.

3. Fundera på hur du kan framhäva det parti som du jobbar med under So`n i ett diagram. Du kan antigen vinkla det som att partiet har gott fram mest i väljarundersöningar sedan juli eller sedan förra valet eller någon annan vinkling som du vill lyfta fram. Det viktigaste är att du gör allt du kan för att verkligen visa att just ditt parti är på gång att göra ett jättebra valresultat.

4. Rita ditt diagram. Antingen med penna och papper eller med hjälp av paddan. Glöm inte att skriva vilken frågeställning som diagrammet besvarar. Om du vill använda diagrammet i nästa veckas partipresentation på So`n så hälsar Fredrik att diagrammet skall göras digitalt eftersom ni presenterar med keynote.

5. Spara diagrammet för att kunna visa upp det för mig när vi träffas nästa gång.Fre (R): Histogram. När kan man använda det? 


Vecka 37
Mån (R+G): Utv.samtal

Tis (G): Gruppass 1
1. Diskutera i gruppen hur ni vill att ert samarbete ska fungera och vad ni förväntar er av varandra. Skriv ett gruppkontrakt, som ni alla skriver på.

2. Fördela arbetsuppgifterna i gruppen;

 • Återvinning – Vilket av följande återvinner ni hemma? Plast, papper, glas, metall, pant, kartong, batterier?
 • Transport – Hur tar du dig till skolan? Går, bil, cykel, buss, moped
 • Köttkonsumtion – Hur många dagar i veckan äter du kött/köttprodukter?
 • Matsvinn – Hur mycket mat slängs varje dag i matsalen?

3. Fyll individuellt i ett skattningsformulär (ges av forskare).

Tors (R): Gruppass 1 (se ovan)

Tors (G): Gruppass 2

 1. Samlas i gruppen.
 2. Ta fram era arbetsuppgifter som ni bestämde förra lektionen och börja arbeta.
 3. Gör din undersökning på egen hand genom att genomföra och dokumentera data som kan besvara din del av uppgiften
 4. Redogör skriftligt för det som du har hunnit med din egen arbetsuppgift under lektionen. Skriv varifrån du hämtat din information. Lämna in det till din lärare.
 5. Fyll individuellt i ett skattningsformulär (ges av forskare).Fre (R): Gruppass 2 (se ovan)

Vecka 38

Mån (R+G): Screening i matte del 1

Tis (G): Lemshagaspelen

Tors (R+G): Screening del 2

Fre (R): Problemlösning

Vecka 39

Mån (R+G): Gruppass 3
Samlas i gruppen.
Läs igenom din lärares kommentarer. 
Slutför din del av gruppuppgiften.
Redogör skriftligt för din egen arbetsuppgift. Skriv varifrån du hämtat din information. Lämna in det till din lärare.
Fyll individuellt i ett skattningsformulär (ges av forskare).

Tis (G): Gruppass 4.
Samlas i gruppen.
Berätta för dina gruppkamrater vad du har kommit fram till i ditt arbete.
Fyll i genomförande och resultat av din undersökning i er gemensamma 4-fältare (be din lärare om en 4-fältare).
Analysera och diskutera resultaten av era undersökningar och ge förslag på vilka aktiva och positiva val ni kan göra för att leva miljövänligare
Fyll individuellt i ett skattningsformulär (ges av forskare).

Tors (R): Gruppass 4 (se ovan)

Tors (G): Gruppass 5.
Samlas i gruppen.
Ta fram er 4-fältare. 
Förbered er muntliga presentation.
Kom överens om vem som ska säga vad i er presentation.
Hämta en dator, logga in, öppna upp Power Point och sätt igång med er presentation.
Tänk på att alla i gruppen ska delta i redovisningen samt hinna redovisa sin del. Redovisningen ska ta mellan 5-10 minuter/grupp.
Spara ditt färdiga arbete på din lärares USB-minne.
Fyll individuellt i ett skattningsformulär (ges av forskare).

Fre (R): Gruppaas 5 (se ovan).

Vecka 40

Mån (R+G)
Diagnoserna kommer lämnas tillbaka. Egen tid för rättning/förståelse av gjorde missar.
Bedömning av nationellt prov. Autentiska elevsvar kommer ges ut för att ni skall kunna bedöma era egna uppgifter.

Tis (G): Introduktion av området ”Taluppfattning”.

Tors (R+G) Gruppass 6
Samlas i gruppen.
Redovisa ert arbete
Fyll individuellt i ett skattningsformulär (ges av forskare).

Fre (R): Introduktion av området ”Taluppfattning”.


Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

 

 

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

 • Vi kommer att lösa fundera över vardagliga situationer och problem där sannolikhet och statistik visar sig och omsätta matematiska idéer i handling på ett kreativ sätt.
 • Vi kommer att lära oss utforska och arbeta både självständig och tillsammans med andra, och därigenom träna på att känna tillit till sen egen matematiska förmåga.
 • Vi kommer att träna oss för att använda sig av det matematiska tänkandet för vidare studier i vardagslivet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.