spansk och latinamerikansk mat

Ansvarig/Ansvariga: Charlotte Gustafsson

När, under vilka veckor? HT-17

Vad?

Fokus i år är att fortsätta utveckla allsidig kommunikationsförmågan på spanska inom olika områden. Under höstterminens första del kommer vi att fokusera på området spansk och latinamerikansk mat. I projektet ingår även realia där eleverna kommer att få jämföra spansk och latinamerikansk matkultur med svensk. Arbetet sker ämnesövergripande och eleverna kommer även att få laga spansk mat på hemkunskapen. Den klass som har bild under höstterminen kommer dessutom att få en bilduppgift i anslutning till temat. Allt material kommer att efter hand läggas upp på google classroom

Frågeställning (och följdfrågor)

 • Hur äter man i spansktalande länder? Finns det någon skillnad mot svenska förhållanden? Vad kan eventuella skillnader bero på?
 • Hur kan jag berätta om mina matvanor på spanska?
 • Hur uttrycker jag mig för att ta reda på andra människors matvanor? ( ställa frågor)
 • Hur berättar jag om andra ( tredje person)
 • Hur  uttrycker jag mig när jag vill beställa mat på restaurang?
 • Hur  uttrycker jag nutid på spanska? (presens av ar -verb och er – verb)
 • Hur skriver man recept på spanska?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

 • Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • I enkel form  kommentera några företeelser i olika sammanhang där språket används, och då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Centralt innehåll (från kursplanen)

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (från kursplanen)

matris-spanska

För betyget D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.

För betyget B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Genomgångar och kortare filmer kring spansk och latinamerikansk mat
 • Läsa menyer från spanska restauranger
 • Läsa och översätta recept
 • Muntliga övningar där eleverna ställer och besvarar frågor till varandra kring ämnet.
 • Skriva och framföra restaurangdialoger
 • Läsa texter kring ämnet
 • Muntliga och skriftliga redovisningar

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Muntlig interaktion samt hörövningar under lektionstid

skriftliga framställningar: skriva en text om dina egna matvanor samt matvanorna i spansktalande länder, skriva ett recept på spanska

muntliga redovisningar: muntlig redovisning i grupp om matvanor i Spanien, enskild muntlig redovisning kring matvanor

Aktuella förmågor från matrisen som bedöms är:

”Hörförståelse”, ”läsförståelse”, ”muntlig interaktion”, muntlig framställning,”Skriftlig framställning” och ”arbetssätt” samt ”Realia”.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intresse samt att kunna kommunicera på franska.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda kunskaper från de humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare (autentiskt lärande).
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer

 

instruktioner för arbete