So Europa Tellus 2020

Europa arbetet Tellus.

V35 till ca V43 av Krister

Vad jobbar vi med.

Frågeställning och följdfrågor

 • Varför behöver vi ha kunskaper om olika platsers namn?
 • Hur kan man använda kartboken för att få fram information om var människor bor, klimat och naturtillgångar?
 • Hur kommer det sig att Europa är rikare än många andra världsdelar?
 • Hur påverkar höjd över havet en plats möjligheter om man då tänker lågland och bergsområden?
 • Var bor flest människor i Europa och varför bor de där?
 • Vad är det som gör att klimatet blir olika på olika platser?
 • Vilka konsekvenser få klimatet för människor på olika platser när det gäller t ex naturtillgångar, jobb, kostnader, svårigheter och möjligheter.
 • Världens största land Ryssland hur ser klimatet ut på olika platser och vad beror detta på?
 • Vad finns det för orsaker till att Ryssland är en stormakt?
 • Hur är klimatet runt Medelhavet och var beror detta på?
 • Vad är orsaken till att människor bor tätare på vissa platser?

Övergripande mål från LGR11 2.2   (för läraren)

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Förankring i kursplanens syfte (vilka förmågor vi övar på)

Från läroplanen (för läraren):

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

För eleven: (förmågor vi övar)
=> Använder kartor för att analysera olika fenomen som t ex klimatets påverkan på var människor bor.
=> Förklara orsaker till att olika platser har olika typer av klimat i Europa
=> Ser och förklarar konsekvenser av att vi i Europa har haft vår utveckling från mestadels bönder till att de flesta idag jobbar med tjänster eller i industri.
=> Göra jämförelser mellan t ex olika platser och dess förutsättningar för människor.
=> Dra slutsatser om t ex olika former vilka fördelar och nackdelar olika klimat har för människor och natur.
=> Vi lyfter fram och använder begrepp som är viktiga för området.

Centralt innehåll från kursplanen (som elever ska få med sig)

=> Beskriva med exempel och förklara hur länder som t ex Tyskland och Sverige gått från att vara ett jordbrukarsamhälle till ett industrisamhälle för att idag vara ett industri/tjänstesamhälle. s. 14-15
=> Beskriva och analysera hur vatten, berg och lågland påverkar klimatet och växtligheten på olika platser i Europa, samt var människor bor. (närhet till Ekvatorn, strömmar, höjd över havet, kust, öppna platser, städer)s. 20-21,
=> Visa på konsekvenser av olika typer av klimat.
=> Förklara med hjälp av de olika klimatfaktorerna hur klimatet är på olika platser.
=> Visa på samband mellan klimat och olika typer av naturresurser som t ex skog, odlingsbar mark och vatten. s. 94-95, 98-99, 100-101
=> Visa på samband mellan klimat och turism t ex runt Medelhavet och Fjällen. (s.70-71)
=> Förklara olika orsaker till att vissa platser är mer tätbefolkade än andra (floder s.94, industrier s.14, hav s.44 och järnvägar s.44)
=> Namn och läge på Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter (se kartor)

=> Sid angivelsen gäller vår lärobok Europa.

Text från läroplanen: (som förklarar vad läraren ska lyfta fram)

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälso- vård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta? (med länkar till dokumentärer + sidor)

Vi kommer starta vårt arbete med att lägga fokus på namngeografi. Europas viktigaste platser ska vi få med oss och de kommer hjälpa oss navigera på vår fortsatta resa. Kartanalyser med olika fokus kommer bredda kunskaperna om hur kartor kan användas och vi stöter också på källkritik fast i geografi.
Europas befolkning kommer vara ett fokus för våra analyser och det är även här som vi får övergången till till miljöfrågor och hur vi människor påverkar vår natur. Här kommer vi senare att studera olika fenomen som påverkar t ex våra hav. Målet är att vi ska få med oss idéer om hur vi kan leva mer hållbart och kanske vi även lyckas med något som verkligen har betydelse!?

Material:

Keynotebilder med de uppgifter vi jobbat med:

 

Kartor att öva på:

europa_blind

europas-bergskedjor-hav

 

europa_blind-med-svar
europas-bergskedjor-hav-svar

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha 2 tillfällen som testar av kunskaperna och det är ett namngeografiprov och en analys kring Europa, dess befolkning och hur vi gör framtiden mer hållbar.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.35: Namn geografi
v.36: Namngeografi + kartanalyser+ kartors trovärdighet/användbarhet
v.37:  Vi jobbar klart med våra kartor.
v.38: Del 3 i Ne Europa, svara på frågorna.
v.39: Vi gör klart del 3, startar på del 4
v.40: Vi gör klart del 4 En jord i rörelse
v.41: Starta del 5 Jordens resurser
v.42. Gör klart del 5, kartprov
v.43. Träna till provet som är på fredagen 23/10

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.