Skriva faktatext

Ansvarig: Catrin Colliander, Daniel Häggvik

Tidsperiod: v 10-15

Frågeställningar

 • Vad är typiskt för en faktatext?
 • Vilken betydelse har naturvetenskapliga upptäckter för människors levnadsvillkor?
 • Vilka faktorer är avgörande för en källas trovärdighet?

Syfte

Arbetet syftar till att utveckla förmågan att:

 • formulera och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Centralt innehåll

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, och bild samspelar.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Bedömning

Faktatexten kommer bedömas utifrån kunskapskraven i matrisen.

I din faktatext bedöms:

 • Hur tydligt innehållet är.
 • Hur välfungerande textens struktur är.
 • Textens språkliga variation.
 • Hur väl du kan söka och välja ut information från ett avgränsat val av källor.
 • Hur du använder ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Hur väl du kan berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Hur väl du kan berätta om anpassningar som gjorts inom området p g a förändringar i livsmiljön (t ex religion, vetenskap och normer).
 • Om du avslutar med frågeställningar för fortsatta diskussioner gällande ämnet.

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att analysera olika delar av en faktatext i biologi. Vi försöker först förstå innehållet genom att bara läsa texten, sedan lägger vi i tur och ordning till rubrik, underrubriker, bilder och bildtexter för att särskilt uppmärksamma vad varje del bidrar med.

Sedan presenteras förslag på områden att skriva om utifrån det tidigare arbetet med sex- och samlevnad i biologin. Tillsammans tittar vi på olika källor som kan användas för att hitta information. Du planerar därefter din faktatext genom att fylla i en planeringsmall.

När planeringen är godkänd av Daniel och Catrin skriver du din faktatext i classroom.

Under arbetets gång har vi minilektioner i faktatextens struktur, de olika ämnesområdena samt informationssökning och källkritik.

Vecka 15 skriver du ett prov i källkritik.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Under våra minilektioner använder vi Visible Thinking för att synliggöra våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.