Sårbara platser – flyktingar

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.35-41

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vilka olika orsaker finns det till att människor tvingas på flykt?
Vilka dilemman kan man som flykting ställas inför?
Vad finns det för olika orsaker till större konflikter i tex regionen runt Sydsudan och i Mellanöstern?
Vad menas med sårbara platser och vad är det för olika krafter som ligger bakom dessa?
Vad innebär tropiskt- och subtropiskt klimat och hur uppkommer de olika zonerna?
Vad är det som orsakar torkan i delar av Afrika och varför uppkommer regnskogar?
Vad orsakar Jordbävningar och vulkaner och hur påverkar de människor och landskapet?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
=> Vi utforskar vad som gör platser sårbara och vad som kan vara olika orsaker till konflikter. Utforskandet sker denna gång med kartor som bas för analyserna. Här jobbar vi enskilt och i par för att hitta dessa faktorer.

Förankring i kursplanens syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  => Vi studerar olika fenomen som kan leda till konflikt och som kan göra platser sårbara.
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, => Vi ser hur klimat påverkar vegetationen och sedan påverkar oss människor.
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och => Kartanalys är grunden för detta område.
Centralt innehåll från kursplanen

För eleven:

=>  Förklara olika orsaker  till att människor tvingas fly.
=> Förklara olika orsaker till konflikter och vad som menas med naturtillgång och region.
=> Förklara vad menas med sårbara platser.
=> Beskriv och förklara vad som menas med tropiskt- och subtropiskt klimat och förklara orsaken till hur zonerna uppkomer?
=> Förklara hur vindar orsakar torkan i delar av Afrika och hur vindar och Vackertväderregn skapar regnskogar?
=> Förklara vad som orsakar jordbävningar och vulkaner och hur påverkar människor och landskapet.
=> Förklara orsaker till att olika länder har olika förutsättningar att hantera sårbara platser.
=> Visa på konsekvenser, ur olika perspektiv, av att platser kan vara sårbara.

LGR 11 (för läraren)

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Sarbara platser matris ht 17

Hur?

Material:
* Presentationen Fredrik utgått från.

Sarbara platser Sammanstallning – elev

Hur ska vi arbeta?

Vi lägger grunden redan under lägerdagarna där eleverna får delta i ett rollspel som flyktingar. Där ställs man inför olika dilemman som flyktingar kan hamna i. Vi bygger sedan vidare på detta i skolan med fortsatta diskussioner utifrån keynotepresentationer som eleverna skapar.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi jobbar med diskussioner längs vägen där man får chansen att visa olika förmågor. Längs vägen jobbar vi med de stora frågorna och får då feedback på sina analyser.
Längsvägen jobbar vi med kartboksanalyser.
Vi avslutar med en analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.34 Lägerdagar -rollspel
v.35 Keynotepresnetationer
v.36 Sårbara platser-vad är det? Läget på plats – torkans orsaker
v.37 När Orkanen drar in.
v.38 Andra orsaker till sårbarhet
v.39 Klimat
v.40: Klimat, jordbävningar & vulkaner, samt inre krafter.
v.41: Repetition och analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger vidare på vårens arbete om flyktingar. Nu bygger vi en djupare förståelse för vad som orsakar sårbara platser ex torka, översvämningar. I nästa steg jobbar vi med:

 • Var människor – bor – vart människor rör sig – migration
 • Koppla till fattigdom – ohälsa + orsak till konflikter

Vi lägger också en grund för att kunna möta olika organisationer som jobbar med att hjälpa flyktingar.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.