Samhällsstrukturer

Ansvarig/Ansvariga: Cecilia Hulin
När, under vilka veckor? 2014-2015

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)

Arbete och pengar 

 • Vad är ekonomi för dig? Vad är ekonomi för dina föräldrar?
 • Vad gör vi med familjens alla pengar egentligen?
 • Vad innebär det att spara och låna?
 • Vad gör du med dina pengar?
 • Vad innebär arbetsregler?
 • Vilka arbeten finns i framtiden?
 • Varför arbetar vi och vad arbetar vi med
 • Hur var det för barn och arbeta förr i tiden?

Familjen & Skolan (gjort i åk 4)

  • Hur kan vi leva tillsammans på olika sätt i familjer.
  • Hur kan barn få hjälp om familjen har problem?
  • Hur kan man fördela arbetsuppgifterna hemma?
  • Vad har man byggt upp för stödstrukturer i samhället som ser till att familjen ska fungera?
 • Vad ska familjens ha för ansvar mot samhället?
 • Vilka orsaker finns det att familjen inte fungerar?
 • Vilka konsekvenser får det för samhället om familjen inte fungerar?
 • Vad är läroplan, kursplan, lokalplanering?

Lagar & regler

 • Vilka rättigheter och skyldigheter har vi i samhället?
 • Varför går man i skolan?
 • Vem bestämmer i skolan?
 • Var kan man få hjälp om man får problem i skolan?
 • Hur skulle det vara om vi inte hade några gemensamma lagar och regler i vårt samhälle?
 • Hur fungerar ett rättegång? Vad har alla rätt till i en rättssalen? Vilka personer ska finnas i en rättssal. Hur fungerar rättsprocessen?
 • Vad är juridik?
 • Vad är rätt och fel och vad är vårt samvete?
 • Vilka är våra grundlagar och varför är de extra viktiga?
 • Vad händer när barn begår brott?
 • Vilken roll har polisen i samhället?

Kommunikation och information, se Lpp svenska

 • Hur kommunicerar vi idag med vilka medier?
 • Hur fungerade massmedia förr i tiden?
 • Vad är kunskap och vad är information, vad är sant?
 • Vad innebär tryckfrihetslagen?
 • Varifrån kommer nyheter och vem bem bestämmer vilka nyheter som ska visas?
 • Hur fungerar en skoltidning, Lilla aktuellt, vem gör vad i TV?
 • Vad är reklam och hur påverkar den oss

Demokrati med riksdag & regering

 • Vad är ett demokratiskt land, anser vi i Sverige?
 • Vad kan du dra för slutsats utifrån dessa två bilder?
 • Vad är skillnaden mellan demokrati och diktatur?
 • Hur har kampen kvinnornas rösträtt varit?
 • Hur har kampen för demokratin utvecklats i de Baltiska starterna och Sydafrika ?
 • Vad startade den ”arabiska våren” i Libyen o Egypten?
 • Vad startade konflikten mellan Gaza och Israel?
 • Vad startade inbördeskriget i Irak?
 • Vad krävs för att man ska hålla ett möte?
 • Hur styrs Sverige??
 • Varför har vi de 4 grundlagarna, vad handlar de om?
 • Vad är riksdagen och regering arbetsuppgift?
 • Vad bestämmer man i kommunen, och Landstinget?
 • Hur fungerar samarbetet riksdagen och regeringen?
 • Vem är det som bestämmer i Sverige?
 • Vilka ideologier ligger till grund för de partier som idag finns representerade i Riksdagen?
 • Vilka partier tillhör Alliansen och de Rödgröna!

Samhällstruktur

 • Vad innebär lagstiftning, familjens levnadsvanor, skatter, massmedia mm ha för samverkan?
 • Vad är samhällsstruktur och vilka samhällsstrukturer är samhället uppbyggt av och hur fungerar de?
 • Vilka begrepp behöver du förstå för att kunna förklara olika samhällsstrukturer?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

Under kommande veckor vi att arbeta med arbetsområdet lag & regler, privatekonomi och familj i ämnet samhällskunskap. Genom detta arbetsområde ska du få möjligheten till att utveckla kunskaper kring att individ och samhälle påverkar varandra.

Syftet med arbetsområdet är at du ska få undersöka hur sociala, mediala, rättsliga och ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

 • Du skall få möjligheten till att reflektera över hur individer och samhälle formas, förändras och samverkas.
 • Du ska få möjligheten till att analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapligabegrepp.
 • Du skall få möjligheten till att uttrycka och värdera olika åsikter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta och värderingar och olika perspektiv.
 • Du ska få reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetetssätt och beslutsprocesser.
 • Du ska få resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå, kravnivåer endast åk 8-9)

SAMHÄLLSKUNSKAP

Individer och gemenskaper (gjort i åk 4)

 • Familjen och olika samlevnadsformer.
 • Sociala skyddsnät för olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Information och kommunikation

 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.

Rättigheter och rättsskipning

 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Samhällsresurser och fördelning

 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. – Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Etik

 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identitet och roller, utanförskap och kränkning
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet

Svenska

 • Skapande av en tidning, se Lpp för åk 5

Matematik

 • Se Lpp Matematik åk 5 Sannolikhet och statistik

Sammanfattning

I arbetsområdet sociala, mediala, rättsliga och ekonomiska strukturer ska du få möjlighet att utveckla följande:

 • Dina kunskaper om familjen och olika samlevnadsformer. (gjort i åk 4)
 • Dina kunskaper om privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Dina kunskaper om de offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Dina kunskaper om samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Dina kunskaper om skillnader mellan samhällstrukturer med demokrati och diktatur och dess historia och framväxt i Sverige och i andra länder, även se till historien kring kvinnornas rösträtt.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Övergripande

Klicka för större bild

Lemshagas Matris för samhällskunskap och de områden som berörs

Momentmatris för samhällsstruktur: Så styrs Sverige.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur ska vi arbeta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här, så ska vi på lektionerna arbeta utifrån bildspel, samhällskunskapsboken och kopierat material får möjligheten till att läsa, rollspel, diskutera och argumentera det lästa innehållet och även svara på instuderingsfrågor.

 • Du kommer att få flera föreläsningar om ekonomi, lag & rätt, familjen, demokrati och massmedia.
 • Vi använder oss av boken i serien PLUS för Samhällskunskap.
 • Vi gör små korta sketcher och rollspel för att befästa olika begrepp inom
 • Omvärlden: Vi pratar om vad som händer ute i världen, vilka konflikter handlar demokratiska och diktatur? Gaza, Israel, Iran, Egypten, Libyen, Afghanistan osv
 • Demokrati och historia i Världen: Vi ser film om vilka frihetskämparna Nelson Mandela och Martin Luther som kämpat för jämlikhet mellan svarta och vita sk aparthied.
 • Demokrati och historiai Sverige: Vilka samhällstyper (stenålden, forntiden, medletiden, Vasatiden) har vi haft i Sverige med diktatur, vilka som styrde och hade makten då?
 • I samarbete med matematiken tittar vi på sannolikhet och rimlighet, typvärde, statistik

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Du kommer att få göra ett mindre påståendetest inom ekonomi/familj där du visar dina kunskaper skriftligt.
 • Delaktighet och begreppskunskap: Vi kommer att genomföra ett ROLLSPEL som handlar om hur arbetsgången går till när ett förslag sk proposition skickas till regeringen, måste gå via utskotten, där eleverna ta emot motioner (motförslag till propositionen) som ska diskuteras. I partierna måste de diskutera och hitta andra partier där de får lära sig kompromissa för att få igenom några av sina förslag..
 • Delaktighet och argumentation:Du kommer att få sitta tillsammans med fyra kompisar och mig och ha en diskussion. Ni kommer att få svara på ett antal frågor utifrån det vi har arbetat med under dessa veckor. Frågorna kommer att handla om ekonomi, lag och rätt, familjen samt massmedia, vårt samhälle i det stora hela. Hänger alla dessa samhällsstrukturer ihop med varandra?
 • Delaktighet och argumentation: Utifrån 5 frågeställningar om demokrati skall eleven skriva ner egna argumentationer och i en grupp om 4 få träna, lyssna, hitta nya vinklar utifrån sina argument och finslipa dem.
 • Begreppskunskap: Du ska kunna förklara följande begrepp och hur vissa hänger samman:
  • Familj: kärnfamilj, stjärnfamilj, rengbågsfamilj, släkt, förfäder, föräldrar, mor/far, maka/make, barn, bebisar, dotter/son, syskon, bror/syster, halvsyskon, ungdomar, tonåringar, vuxna, äldre, yngre, medelålders, faster/farbror, morbror/farbror, svåger/svägerska, kusiner, sysslingar, fosterbarn, adopterad, far- & mormor & far-och morfar, svärmor/svärfar, änka/änkling, barnbarn, plastfarmor mfl, fosterbarn, adopterad, styvföräldrar, jämställd, medkänsla, skilsmässa (gjort i åk 4)
  • Olika levnadsförhållanden: särbo, singel, gift, skild, ingift, samkönat äktenskap, ensam vårdnadshavare, gemensamvårdnad , mambo, pappbo, fosterhem. (gjort i åk 4)
 • Skolan: Skolan styrs av Läroplan Lgr11 som innehåller tre delar:
  • skolans värdegrund och uppdragövergripande mål och riktlinjer för utbildningensamt kursplaner med ämnesplaner och centralt innehåll, och kompletteras med kunskapskrav.
  • Lärarna gör egna sk Lokal Planering (LP) för sin undervisning med innehål från Lgr11.
  • Skolan: Skolsjuksköterska, kurrator, skolpsykolog, mentor, trygghetsgruppen, Bris, skolplikt, tystnadsplikt, skyldighet och rättighet, skollagen, skolverket, kommunnivå, läroplanen, kursplanen, lokalplanering, värderingar, utvecklingssamtal, demokratiskprocess, åtgärdstrappa, hållbar utveckling, friskola, kommunalskola, privatskola, försörja, utbildning, analfabet,
  • Arbete: arbeta, studera, yrkesarbetande, arbetslös, förhandla, arbetsavtal, kollektivavtal, fackförening, juridisk och fysisk person, BNP, service, offentlig sektor, försäkring, service, företag.
  • Ekonomi: Individ, familj, samhälle, lön, kostnader, pengar, konsumtion, kontanter, betalkort, bankkonto, skatt, valuta, kvitto, budget, ränta, bidrag, försäkring, lån, varor & tjänster, import & export, aktiebolag, enskild firma, handelsbolag, offentlig sektorn, kommun, landsting, stat, infrastruktur, betala av, autogiro, faktura.
  • Lagar och regler: Individ, familj, samhälle, samvetet, rätt och fel, lagboken, brott och straff, grundlagar, allemansrätten, barmbrott & vuxenbrott, rättegång, domstol, åklagare, försvarare, fängelse och fängelsestraff, påföljd, mänskliga rättigheter och skyldigheter, samvetet, barnkonventionen, Sveriges grundlagarna, olagahot, snatteri, vittne, häleri, anhålla, riksdagen, regeringen,sociala myndigheter, häktet, stifta lagar, förhör, förtala, misstänkt, rasistiska, mened, samhällstjänst, dagsböter, peningböter.
  • Demokrati: Individ, familj, samhälle, demokratiska processer, folkomröstning, direkt eller representativ demokrati, diktatur, klassråd, elevvård, val, mötesteknik, ordförande, sekreterare, justerade, dagordning, talarlista, protokoll. röstning, majoritet, minoritet, Kommun- kommunfullmäktige – Värmdö kommun, landsting – Stockholms Läns landsting, regering, politiska partier, talesmannen, riksdagsdebatt, motion, proposition, votering, utskott, riksdagsledamöter talesman, statsminister, rösträtt, Nelson Mandela, apartheid, revolution/protest/demonstration, Sveriges grundlagar
  • Kommunikation och information: Individ, familj, samhälle, informationsspridning, reklam, opinionsbildning, medier, blogg, twittra, tryckfrihetslagen.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

Vi ägnar ca 2-3 veckor åt varje område, lite svår att veta pga Trimestersystemet inverkan just nu.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Familjerna i Mars.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 • Följa med i nyhetsflödet gällande de områden vi tar upp.
 • Vi har nyhetsspanare i klassen.
 • Följa Lilla Aktuellt, nyheter för barn.
 • Läsa tidningen 8sidor och även på nätet www.8sidor.se
 • Samarbete med svenska där en tidning ska skapas.
 • Samarbete med engelska som har sin del av tidningen och aktualiteter på engelska.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

Skolans mål är att varje elev, kort formulerat:

 • är ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Mars klasserna:

 • Vi har i år fördjupat lärande i ämnesövergripande området samhällsstrukturer, så som hur sociala, mediala, rättsliga och ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. En förmåga att generalisera och få förståelse för hur individ och samhälle påverkar varandra.
 • Vi använder alla olika inlärningssätt tex lyssnar, ritar, diskuterar, känner, besöker mm, där din unika egenskaper och sätt att lära får prova på olika och variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.
 • Vi pedagogen försöker alltid vara en medforskande, ha en dialog med omvärlden och delaktig vuxen, en mentor som ser potentialen i våra elevens tankar och teorier, en som lyssnar, utmanar och möter verkligheten tillsammans med eleven. Vi vill fånga situationer, tankar och utveckla dem.

Pedagogisk dokumentation

Centralt innehål

 1. Bildspel: 

Familjen och individen

Se Lpp åk 4 (klicka här) gjordes ht 2013

Arbete och pengar

 1. Ung fakta: Ekonomins Historia & Din ekonomi
 2. Ekonomispel: Peningsköping
 3. Ekonomispel: Penningborg (klicka)
 4. Ekonomifakta och begrepp
 5. Ekonomifakta om Sverige tex BNP, arbetslöshet, antal företag i Sverige
 6. Information om Sverige
 7. Individens rättigheter och skyldigheter
 8. Arbete och utbildning
 9. Leva och bo
 10. Källmaterial: Riksarkivet- Hur var det förr?

Lagar och Regler

 1. Hemsida: Bildspel – http://www.rattegangsskolan.se/
 2. Film: Straff från UR
 3. Film: Brottets histoira från UR, besöker favelorna ii Rio de Janeiro (Bra!)
 4. Hemsida: Brottsrummet.se
 5. Film: Varför begår ungdomar brott och vilka blir kriminella?

Demokrati & Diktatur

Delmatris Samhällsstruktuer: Så styrs Svergie

 1. 1. PLUS Samhällskunskapsboken sidorna 86 – 103.
 1. Film: UR: Att rösta (klicka här=- om Sverige blev en diktatur
 1. Instuderingsfrågor till provet: Tänk på förståelsekartan!
 1. Vad är demokrati och vad är ett demokratiskt land? – begreppsförklaring
 1. Skillnaden mellan diktatur & demokrati
 1. Diskussionsfrågor i grupp om demokrati.
 1. Bildspel med tal: Vad är grejen med diktatur och demokrati? (klicka här)

Bildspel utan talet: 

Hur växte demokratin fram? Vilka olika typer av diktaturer finns? Vad är demokrati i Sverige?

Demokratins framväxt i Sverige., När fick både kvinnor rösträtt?

 1. Vem var Nelson Mandela, och vilka konsekvenser fick hans arbete.

Vad är apartheid?

 1. Vad har ”Arabiska våren” för något med diktatur och demokrati?

11 Instuderingsfrågor för Demokrati & Diktatur.

Riksdag och Regering

 1. Plus Samhällskunskapsboken, sidorna s.86-103.
 2. Bildspel med tal: Sveriges Grundlagar Del 1, ger en större helhetsbild på grundlagarna innehåll, men du skall endast veta vad de heter och handlar om i korthet.
 3. Film : UR Drömmen om en demokrati- Grundlagarna
 4. Bildspel med tal: Hur funkar Sverige? (klickar här) En grundläggande genomgång av kommunen, regionen och riksdag/regering. Beskriver även vad majoritet, minoritet, promotion och motion innebär.
 5. Riskdagens hemsida: Så fungerar riksdagen (klicka här): Här finns alla fakta allt!

. Sammanfattning av Riksdag, regering landstinget, kommunen. grundlagarna.

 1. Läsbart Arbetsmaterial en folder om arbetet på riksdagen – begrepp
 2. Politiskabegrepp: delprov. Se, även alla begreppen här ovan i Lpp:n.
 1. Ideologierna och dess historia: Grunden för de samhällsidéer som styr Sveriges partier. Eleverna ska få en förståelse för hur partierna växt fram. Till provet ska du endast kunna förklara vad socialism och liberalismen står för, de två stora ideologierna.

Bildspel med tal: Politiska ideologier del 1 (klicka här)

 1. Vad heter din kommun, landsting, region, landskap mm?
 1. Virtuell rundvandring i Riksdagen
 1. Kunskapsspel om Riksdagen, Riksdax

PROVFRÅGORNA:

 1. Instuderingsfrågor för delprov i Samhällsstrukturer.

Mycket grundläggande kunskaper för hur Sverige styrs och hur demokratin fungerar så att vi inte får en diktatur.

Ni har dessa instuderings frågor och ”Från förslag till lag” hur arbetsgången är för motioner och propositioner.

Arbetsgången för motioner och propositioner.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer

 • Oväntat att eleverna var så frågvisa om av orsaken till partiernas ideologier var kommer deras tankar från, historiska orsaken till deras syn på samhället, sk ideologierna. Varför heter de höger, vänster, varför kallas de röda och blå.
 • FilmSå styrs Sverige (bildspel med tal) för högre åldrar.
 • Om tid finns:
 • Rollspel Riksdag & Regering med motioner och propositioner.