Samhällsekonomi

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? 40 – 46

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad är Samhällekonomi?
Vad är Inflation?
Vad är Deflation?
Vad är det ekonomiska kretsloppet och hur fungerar de olika aktörerna?
Hur fungerar ekonomi mellan länder?
Hur hänger den globala ekonomi samman?
Vilka faktorer påverkar rika och fattiga länder?
Vilka faktorer driver marknaden?
Vad är produktionsfaktorer?

Begrepp

 • Marknadsekonomi
 • Planekonomi
 • Blandekonomi
 • Kapital
 • Konkurrens
 • Marknad
 • Monopol
 • Oligopol
 • Kartell
 • BNP per capita
 • Realkapital
 • Stadsskuld
 • Konjunktur
 • Frihandel
 • Välfärd
 • Inflation
 • Offentlig sektor
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte
 • refektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
Centralt innehåll från kursplanen
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt sam­ hälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och in ytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socio­ ekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar:

1. Hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

2. Hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra

3. mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Reflektera, analysera och kritiskt granska:

Lokala, nationella och globala samhällsfrågor, demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande

Förklara orsaker och samband Kan föra enkla resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser.
Perspektiv Kan utgå från några givna perspektiv. Kan utgå från flera givna perspektiv. Kan utgå från dolda perspektiv.
Jämförelser Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.
Slutsats/kärna: Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda slutsatser. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av begrepp och modeller:
Begrepp och modeller Kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar och gemensamma diskussioner.
Besök från UF där eleverna får interagera och diskutera.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.40 – Marknaden/ekonomi. Pengar – Varför har vi pengar? Hur var det innan? Varför mynt/Varför papper?  Vilka varianter av pengar känner ni till? Vad är ekonomi?
Genomgång 1. Bolagsformer, vilken skulle ni välja om ni startade företag och varför?
Genomgång 2. Inflation/deflation. Marknadsformer. Ekonomiska kretsloppet. Ekonomiska system.

Hur kan ekonomi vara politik?
Vad skulle hända om det inte rådde konkurrens?
När vi börjar ”jobba” var/hur betalar vi skatt?

V.41 – UF besöker eleverna i åk9 hela tisdagen. Marknaden/ekonomi. Banken. Mat och politik. Transporter.
Reflektioner från UF.
Föreläsning ekonomi del 1 & 2
Vad händer med samhället när ekonomin förändras? Uppgift (GoogleClassroom)
V.42 – Transport av varor. Hur mycket får butiken på en vara? Energi bakom en vara?
Vilka alternativ till transport har en leverantör av en vara?
Vilka fördelar och nackdelar kan ni komma på kring dessa?
Uppgift på GoogleClasroom – Energi och ekonomi i en vara?
V.43 – Arbetsmarknad
V.44 – Lov
V.45 – Repettion
V.46 – Prov

 

Länkar och uppgifter ligger på Google Classroom:
https://classroom.google.com/u/0/c/MjQxMjQzNzE3M1pa/t/MjQyMDA4MzM1OVpa

Det ekonomiska kretsloppet:

skarmavbild-2016-10-27-kl-20-33-09

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.