Samarbete & fadderskap

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Sofia Dirkse, Sofia Ljungkvist, Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor?
v.34-43

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
  • Hur påverkas man av att få ta mer ansvar?
  • Hur fungerar jag i grupp och hur kan man agera för att en grupp ska agera mer positivt?
  • Hur har det gått med mina mål från förra terminen och vad kan jag dra för lärdomar av detta?
  • Vilka styrkor och utvecklingsområden har jag i skolan?
  • Vad ska jag ha för nya målsättningar i skolan denna termin?
  • Hur är en god fadder?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.1

Skolans mål är att varje elev:
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna planerar våra lägerdagar och skapar aktiviteter som har fokus på samarbete.

Eleverna genomför 2 dagar i grupper med elever från åk 7 & 9 dels för att lära känna varandra, dels för att öva samarbete och dels för att diskutera hur de ska ta sig an uppdraget som Ladanvärd. De fick även genomföra en quiz med de regler som finns kring Ladan.

Vi genomför lägerdag på Björnö tillsammans.

Under mentorstid diskuterar vi samarbete och ansvar.  Eleverna får jobba med att sätta mål kring samarbete och andra områden i skolan.

Vi träffas för utvecklingssamtal och diskuterar målen.

Vi följer upp under mentorstid och då ska vi även gå igenom likabehandlingsplaner med samtliga klasser. Vad står det där?
Ladans regler lyfter vi och låter eleverna fundera kring. Kan eleverna koppla ihop Ladans regler och delar av likabehandlingsplaner?
Klassråden kommer sedan att jobba vidare med de regler och planer som man ser behöver utvecklas.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

IUP-arbetet tar vi del av vid utvecklingssamtalen.

Klassråden ger chansen att lyfta fram idéer till förändringar av regler, handlingsplaner och andra områden i Ladan/skolan.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.34 Planering och genomförande av lägerdag samt 12-gruppsdagar.
v.35 Diskussioner om ansvar och samarbete.
v.36 IUP-förberedelser
v.37 IUP-förberedelser
v.39 Klassråd + ungdomsmottagningen
v.40 Utvärdering av regler och trivselregler i klassråden.
v.41 Utvärdering handlingsplaner i klassråden.
v.42 Arbete i klassråden med prioriterade frågor.
v.43 Arbete i klassråden med prioriterade frågor.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi tar samarbetsförmågan och förmågan att ta ansvar  till en ny nivå när vi nu genomför en dag som kommer bli en verklig utmaning.
Sedan lägger vi grunden inför IUP och bygger vidare på starten vi haft tillsammans genom att inom ramen för klassråden utvärdera viktiga områden i Ladan så som regler och

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering