Sagogruppen

Sagogruppen

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Malin Bengtsson

När, under vilka veckor?

Under hela året, i våra mångrupper.

Vad?

Sagor.

Frågeställning och följdfrågor

Hur kan vi på olika sätt möta sagor?

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans

• amt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Förankring i kursplanens syfte

“I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem.”

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att bl a:

• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

• skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

• kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

• skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation

• Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

• Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Då vi har ”Sagogruppen” förflyttas vi in i sagans magiska värld. Vi lyssnar, berättar och skapar till olika sagor och på olika sätt.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vid varje tillfälle möter vi en ny saga och på ett nytt sätt.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi vill utgå från barnens naturliga intresse av sagor och utmana dem att använda sig av olika sätt för att berätta dem.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Kunskapssyn och lärande

Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Värdegrund

Välkomnadets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Samhället omkring oss

Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.