Retorik, konsten att övertyga

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell och Leo Dagarp Cooper

När, under vilka veckor? v.42 – 47

Vad?

Retorik, samtal och diskussioner med följdfrågor är det som kommer vara centralt för denna period där retorik är det som kommer behandlas först.

De första veckorna av perioden kommer du inte bara ges chans att lära dig om retorik och dess ursprung utan också varför det funnits så länge samt varför det fortfarande används. Under perioden kommer du också ges chans att själv använda retorik och uppleva dess effekt. Detta moment kommer börja med ett argumenterande tal såväl som avslutas med ett där det förstnämnda är ett övningstal och det senare, som ska presenteras först efter det att du har fått ta del av föreläsningar samt annat materiel, är det som bedöms.

För periodens sista veckor kommer fokus ligga på samtal och diskussioner, då för att förbereda dig inför det nationella provet. Under dessa moment kommer ni i mindre grupper att få, med olika ämnen som bas, samtala och diskutera där målet är att hålla igång diskussionen och hävda sin åsikt på ett demokratiskt vis.

 

Frågeställning och följdfrågor
 • Allmänt
  • Regler för perioden. Hur hävdar man sin åsikt på ett sätt som tar hänsyn till de demokratiska principer alla på skolan måste följa?
  • Vad säger värdegrunden?

  Retorik

  • Hur ger man konstruktiv respons?
  • Vad är retorik, hur har den använts och hur kan det användas?
  • Hur håller man ett tal? Vad är syftet och hur framstår man som trovärdig?Hur fångar du din publik, håller kvar den och får den att minnas dig? Vilken känsla vill du förmedla till publiken?

  Samtal, diskussioner och följdfrågor

  • Hur för man ett samtal/ en diskussion och håller den igång?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

 •    Eleven ska genom undervisningen ges förutsättningar för att denne ska kunna utveckla sitt talspråk för att få tilltro till sin språkförmåga och kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften (2011, s. 252).
 • Svenskämnet ska bidra  till att öka elevens förståelse för sättet att kommunicera och att detta kan ge konsekvenser för en själv och andra människor. (2011, s. 252)

 

Centralt innehåll från kursplanen

Tala, lyssna och samtala

 •         Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 •         Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

(2011,s. 256).

Språkbruk

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika sammanhang.

(2011, s. 257)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

(2011, s. 258)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav betyg E

 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna fram.
 • Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

(2011, s. 261)

 

Hur – en översikt

Retorik

Den första perioden med retorik som fokus kommer innefatta blandade undervisningssätt. Läraren kommer att föreläsa om retorikens historia, begrepp och applicering men det mesta av det resterande innehållet kommer bearbetas i grupp och presentationer, såsom tal och drama-pjäser. vidare så kommer även ett mer välkänt tal att analyseras, då med målet att diskutera kring vad du 

tycker talaren gjorde som fungerade såväl som det du tycker talaren gjorde som distraherade eller tog bort från framförandet. Sammanfattningsvis kommer du i periodens första hälft att:

 

 • Ge kamratrespons
 • Lyssna till en föreläsning om retorik, dess historia och användning
 • Analysera och diskutera kring ett känt tal
 • Spela upp drama-pjäser för att öva på inlevelse, status, kroppsspråk och röst

 

Samtal, diskussioner och följdfrågor

För periodens andra del kommer samtal, diskussioner och följdfrågor vara i fokus, då med nationella proven i åtanke. Retoriken från föregående moment kommer här att spela in då samtalen och diskussionerna kommer kretsa kring att argumentera och hävda sin åsikt. Samtalen kommer genomföras i mindre grupper där ämnen delas ut till varje medlem i var grupp, samt att en utnämns till diskussionsledare. Det kommer sedan vara diskussionsledarens uppgift att alla i gruppen får komma till tals samt att samtalet fortsätter tills dess att tiden är slut. Sammanfattningsvis kommer du i periodens andra hälft att:

 

 • Öva på att samtala, diskutera och ställa följdfrågor i en mindre grupp
 • Öva på att leda en diskussion och samtidigt se till att alla får säga sitt
 • Använda retoriska och / eller andra knep för att göra presentera ditt ämne på ett intresseväckande sätt

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Retorik

Du kommer ges chans att visa på dina kunskaper under lektionernas gång genom att vara aktiv och medverka på ett konstruktivt sätt där en del av bedömningen kommer hamna. Den större delen av betyget kommer dock baseras på redovisningen, det vill säga det argumenterande talet i slutet av period ett där bedömningen utgår från följande:

 • Eleven har i viss mån anpassat presentationen till mottagarna i form av språk, såsom ordval, och åhörarkontakt, såsom att titta upp, tala tydligt och visa ett visst engagemang.
 • Eleven har förberett ett i huvudsak fungerande strukturerat tal som är grundat i den retoriska arbetsprocessen. Eleven använder sig till viss del av retoriska stilfigurer för att framhäva presentationens, i huvudsak, underbyggda argument.
 • Om eleven använder källor lyckas dessa i viss mån stärka presentationen och dess argument

 

Samtal, diskussion och följdfrågor

För andra perioden och de sista momenten kommer du att övas och prövas på samtal och diskussion. Du kommer där, i mindre grupper, både få delta och leda samtal och diskussioner där du kommer bedömas i följande aspekter:

Presentation och kommunikation

 • Eleven presenterar ämnet och framför sina åsikter om det på ett enkelt sätt med argument som till viss del är underbyggda som stöd för sin åsikt.
 • Eleven anpassar sig någorlunda till mottagaren genom exempelvis språk och ordval och tala tydligt.
 • Eleven använder ett språk som till större delen är fungerande för ämne och mottagare.

Diskussionsledare

 • Eleven kan till större delen leda en diskussion, exempelvis genom att fördela ordet, se till att diskussionen fortsätter samt avslutas i tid.

Deltagande

 • Eleven lyssnar, ställer frågor och följdfrågor som i huvudsak för diskussionen framåt.
 • Eleven använder till viss del turtagning och klarar till viss del att tala tydligt och visa engagemang.

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Statens

 

Mitt

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.