Religionen + Missionen (tvång och frihet)

Ansvarig/Ansvariga: Patrik Bohjort
När, under vilka veckor? 16-22

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är kristendom?
Hur sprids kristendomen? (kopplat till kolonialismen och Imperialismen)
Hur förändras synen på kristendomen från reformationen till idag?Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

* Vi arbetar med förmågan att resonera kring. Med detta menar vi att eleven ska kunna:
– Se samband
– Se orsaker
– Göra jämförelser
– Se konsekvenser
– Utgå från olika perspektiv
– Dra slutsatserCentralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 1. Religion och samhälle
  • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  • Huvuddragen i världsreligionernas historia.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
Beskriva, förklara & se generella mönster. Kan beskrivacentrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Kan förklara och visa på samband mellancentrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämförelser (inom och mellan några religioner och andra livs- åskådningar.) Kan göra enkla jämförelser om likheter ellerskillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader. Kan göra utveckladejämförelser om likheter ochskillnader mellan givna och dolda saker.
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Förklara orsaker och samband

(hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden)

Kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggd resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Förslag/slutsats/kärna Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.
Begrepps- och modellanvändning i religion
Begrepp/modeller Kan använda begrepp/modeller på ett i huvudsakfungerande sätt. Kan använda begrepp/modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda begrepp/modeller på ett väl fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi utgår från Religion 2-boken.

Där arbetar vi med Reformationen.
Väckelse och frikyrkor.
Svenska kyrkan.
Kristendomens grenar.
Upplysningen
Vi kommer även jobba dramatiserande med bland annat skapa film.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?Tidsplan, när ska vi göra vad?:

V – 16: Vad är kristendom? Reformationen, Reformationen i Sverige, Svenska kyrkan
V – 17: Väckelse och frikyrkor
V – 18: Katolska kyrkan
V – 19: Ortodoxa kyrkan
V – 20: Repetition, Slutuppgift
V – 21: Eget arbete
V – 22: Presentationer.Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi vill vara en arena för mötet mellan forskning och praktik
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare