Rättigheter & barns situation i världen

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad innebär det att leva i en konflikt?
 • Vad är orsakerna till konflikten i Sydsudan?
 • Vad behöver man tänka på när man ska vara källkritisk?
 • Varför behöver en reporter vara källkritisk?
 • Vad är viktigt att tänka på som reporter?
 • Vad kan vi göra för att påverka situationen i t ex Sydsudan?
 • Vad innebär det att leva som flykting?
 • Vad kan göras för att hjälpa flyktingar i världen?
 • Vad är Unicef och Unhcr och vad gör de?
 • Vad innebär de mänskliga rättigheterna?
 • Vilka mänskliga rättigheter saknar människor i konflikter?
 • Vilka rättigheter har människor som flyr?
 • Vilka skyldigheter har alla människor som har dessa rättigheter?

Övergripande mål från LGR11 2.2   (för läraren)

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Förankring i kursplanens syfte (vilka förmågor vi övar på)

För eleven: (förmågor vi övar)
=> Vi övar förmågan att var källkritisk och utifrån detta dra slutsatser om trovärdighet och användbarhet.
=> Vi övar på att se konsekvenser ur olika perspektiv t ex vilka på påverkas av en konflikt och hur de påverkas.
=> Vi övar att se och beskriva orsaker & se samband mellan viktiga fenomen som ekonomi, hälsa och möjligheter till stöd.
=> Vi övar att jämföra vad det innebär att leva på olika platser och under olika förhållanden. 

=>Vi övar på att resonera sig fram till slutsatser i form av t ex förslag eller ståndpunkter om vad som t ex behöver göras för att förbättra situationen för barn runt om i världen.
=> Vi övar på att förstå och använda sig av viktiga begrepp.

Centralt innehåll från kursplanen (som elever ska få med sig)

=> Använda de 4 källkritiska frågorna vid granskning av källor.
=> Dra slutsatser om källors trovärdighet och användbarhet.
=> Förklara orsaken till att reportrar måste vara källkritiska och ge exempel på andra viktiga saker de behöver tänka på i sitt jobb.
=> Visa på olika perspektiv som blir påverkade av en konflikt/ ett krig/ ett inbördeskrig med ex Sydsudan som ex.
=> Visa på konsekvenser av ett leva i en konflikt/ ett krig/ ett inbördeskrig med ex Sydsudan som ex.
=> Visa på perspektiv och konsekvenser av att vara på flykt från sitt land.
=> Förklara vad UNHCR och UNICEF är för organisationer och vad de har för uppdrag.
=> Beskriva vad det innebär att leva i ett flyktingläger.
=> Jämföra barns situation i världen för att se likheter och skillnader i t ex vilka möjligheter de har till hälsa, utbildning, materiell standard, kärlek.
=> Visa på möjligheter som finns att påverka situationen på olika platser i världen.
=> Förklara vad som menas med de mänskliga rättigheterna.
=> Ge exempel på och förklara viktiga rättigheter som flyktingar har
=> Ge exempel på och förklara skyldigheter människor har som får de mänskliga rättigheterna.
=> Dra slutsatser om vad man som ungdom, vuxen, land bäst kan göra för att hjälpa människor i t ex Sydsudan.

Text från läroplanen: (som förklarar vad läraren ska lyfta fram)

* Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
* De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
* Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen.
* Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
* Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur ska vi arbeta? (med länkar till dokumentärer + sidor)

Vi startar med ett brev från Unicef som berättar om läget i Sydsudan. Utifrån detta jobbar vi med vad det innebär att leva i en konflikt. Vi jobbar källkritiskt och tar chansen att göra en insats under skolansdag.
Sedan fördjupar vi kunskaperna genom att ikläda oss rollen som reporter och som detta ta oss ”runt” i Sydsudan. Vi studerar UNHCRs arbete med flyktingläger, ”möter flyktingar” för att få en inblick i deras situation. Till detta kopplar vi sedan de rättigheter som människor/barn har.

Material:

Vår keynote vi samlat alla delar i:

Rattigheter – e

Länkar till de korta filmer vi använt:

https://www.youtube.com/watch?v=qp5r_BPdy1Y

https://www.youtube.com/watch?v=3QzzSWcMSQY

https://www.youtube.com/watch?v=7PRE8cvlbpk

https://www.youtube.com/watch?v=5As6xlLeSyg

https://www.youtube.com/watch?v=hp9PiV3TJq8

https://www.youtube.com/watch?v=2sLTFEdTDvg

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.17: Ett brev och källkritik
v.18: Intro och diskussioner om vad det innebär att leva i en konflikt.
v.19: Skolansdag och presentation av läget i Syrien. Jon börjar vara med och stötta arbetet.
v.20: Mer om Sydsudan och vad det innebär att vara reporter
v.21-22: Övningar som reporter med fokus på Sydsudan, flyktingar och rättigheter
v.22 Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi tar nu chansen att utifrån det vi lär oss skapa möjligheter att verkligen påverka något som sker ute i världen. Arbete i projektgrupper utvecklar vi i detta arbete och vi lägger grunden för kommande projekt i åk 7.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
  => Denna gång tar vi arbetet ut till alla på skolans dag för att informera och ta chansen att samla in pengar.
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
  => Elevernas idéer samlas och används för att lösa våra uppdrag. 
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
  => Vi tar tillvara olika ingångar till arbetet med t ex insamligen på skolans dag. Vi jobbar vidare med det stora intresset för att filma det vi gör.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.