Pengar

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Marie Moberg

När, under vilka veckor? 12-13

Vad? Pengar

Frågeställning och följdfrågor

Frågeställningar inför varje lektion:

Lektion 1
Hur kan vi se vilka mynt det är?
Vad heter de olika mynten?
Hur kan vi se vilken sedel det är?
Vad heter de olika sedlarna?
Hur skiljer de sig i färg, form och storlek åt?
Vilket värde har de olika sedlarna och mynten?

Lektion 2
Hur många sedlar har Oliver?
Hur många sedlar har Fatima?
Min kompis säger att båda sparar lika mycket eftersom de har tre sedlar var. Håller ni med?
Vilka olika sedlar har Oliver? Hur mycket pengar har han totalt?
Vilka olika sedlar har Fatima? Hur mycket pengar har hon totalt?
Hur kan vi lägga pengarna för att det ska bli lättare att räkna?
Vem sparar mest pengar?

Lektion 3
Hur tar vi reda på vem som har mest pengar?
Min kompis säger att Gustav har mest pengar eftersom han har fler mynt än Lovisa. Stämmer det?
Hur mycket pengar har Gustav?
Hur mycket pengar har Lovisa?
Vem har rätt?

Lektion 4
Vad ser ni på bilden?
Vad betyder växla pengar?
Vilken sedel vill Elsa växla?
Varför tror ni Elsa behöver växla tillbaka när ho växlar en 100-lapp? Finns det fler möjligheter?

Lektion 5
Vad ser vi på bilden?
Hur mycket kostar smörgåsen?
Hur mycket kostar leksaksbilen?
Hur tar vi reda på den totala kostnaden?
Vilka sedlar och mynt kan Anna använda för att betala?
Hur kan vi kontrollera att svaret stämmer?

Lektion 6 Kunskapsloggen
Vilka olika mynt och sedlar har vi i Sverige?
Hur gör vi när vi räknar pengar? Ge exempel
Hur gör vi när vi växlar pengar? Ge exempel.
Hur kan vi ta reda på vad flera saker kostar totalt?
Hur tar vi reda på hur mycket pengar vi ska få tillbaka när vi har handlat?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper 
Förankring i kursplanens syfte

Förmågor i matematik

Problemlösningsförmågan:
Eleverna tränar sin förmåga att lösa problem kopplat till vardagsnära situationer där de handlar med pengar. De tar exempelvis reda på hur mycket flera varor kostar sammanlagt och hur mycket de ska få tillbaka när de har betalat. De diskuterar och synliggör olika sätt att lösa uppgifterna, samt resonerar om pengars värde och värderar de olika lösningsmetoderna.

Begreppsförmågan:
Eleverna möter begrepp som mynt, sedlar, värde, växla pengar, pris och kostnad. De diskuterar innebörden av begreppen och använder dem i vardagsnära sammanhang.

Metodförmågan:
Eleverna tränar på att använda olika metoder för att räkna pengar och reflekterar över val av metod. De övar på att storleksordna pengarna efter värde och att räkna vidare från det största värdet. De använder olika räknesätt, till exempel addition för att räkna ut hur mycket flera varor kostar sammanlagt och subtraktion för att ta reda på hur mycket pengar de ska få tillbaka.

Resonemangsförmågan:
Eleverna följer och för resonemang om pengars värde och om hur de räknar och växlar pengar. Frågor som ”Hur kan vi ta reda på det?” och ”Finns det fler sätt?” uppmuntrar eleverna till eget tänkande och resonemang om valda metoder.

Kommunikationsförmågan:
Eleverna samtalar och uttrycker sina tankar om pengar på många sätt, bland annat genom att visa vad olika mynt och sedlar är värda, samt genom att beskriva hur de växlar och handlar med pengar. De använder olika uttrycksformer när de samtalar , förklarar och visar med hjälp av pengar, genom att rita och visa med blockmodellen och skriva likheter med siffror och symboler.

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning:
Eleverna möter naturliga tal i talområdet 0 till 1000 ii vardagsnära situationer kopplade till pengar.
De tränar på hur talen kan delas upp och använder räknesätten addition och subtraktion, samt väljer lämpligt räknesätt utifrån en angiven situation.
Eleverna använder huvudräkning för att räkna pengar och utforskar olika metoder för att lösa uppgifter. De kontrollerar rimligheten i sina svar och jämför sina lösningar med varandra.

Algebra:
Eleverna lär sig växla sedlar och mynt och utvecklar på så sätt förståelsen för pengars värde och likhetstecknets betydelse. De tränar på att lösa enklare algebraiska problem kopplat till situationer när de handlar med pengar.

Problemlösning:
Eleverna tränar på att lösa och formylera problem i vardagliga situationer där vi använder pengar. De prövar och resonerar om olika strategier för att lösa problem och använder bland annat blockmodellen som stöd när de arbetar med textuppgifter.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I kapitel 3 presenteras våra svenska sedlar och mynt och eleverna lär sig känna igen, namnge och räkna pengar. De upptäcker att ett givet belopp kan utgöras av olika kombinationer av mynt och sedlar och tränar på att växla pengar. Eleverna övar också på att använda huvudräkning, samt att räkna och jämföra pengar systematiskkt genom att lägga sedlar och mynt i ordning och börja räkna från det högsta värdet.
Eleverna bekantar sig med nyckelbegrepp som antal kronor och pengars värde och de lär sig att fler mynt inte nödvändigtvis innebär ett högre värde än ett färre antal mynt. De använder pengar i vardagliga sammanhang och tar till exempel reda på hur mycket olika saker kostar i affären, hur mycket pengar de behöver för att köpa ett visst antal föremål och hur mycket de ska få tillbaka när de har betalat. I slutet av kapitlet tränar elverna på att lösa textuppgifter kopplat till pengar och använder blockmodellen som hjälp för att lösa uppgifterna.

I FOKUS
– namnge mynt och sedlar
– räkna pengar
– jämföra pengar
– växla pengar
– problemlösning

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker med hjälp av konkret material.. Vi förklarar och formaliserar det vi kommer fram till.

Genom observationer och avstämningar i kunskapsloggen skapar vi oss en bild av var eleven befinner sig och hur vi går vidare.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 1. Sedlar och mynt
  • Kunna känna igen och namnge våra svenska sedlar och mynt.
 2. Räkna pengar
  • Kunna räkna pengar och ange det totala värdet.
 3. Jämföra pengar
  • Kunna räkna och jämföra värdet av olika kombinationer av sedlar och mynt.
 4. Växla pengar
  • Kunna förstå innebörden av begreppet växla pengar.
  • Kunna växla mynt och sedlar på flera olika sätt.
 5. Problemlösning
  • Kunna lösa textuppgifter kopplat till att handla med pengar.
  • Kunna använda blockmodellen för att lösa vardagsnära problem.
 6. Kunskapsloggen
  • Reflektera över och visa sin kunskap om pengar.
  • Göra en självskattning av sin kunskap.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar ”Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.