Papperskorg

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? V 17-22

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vilken typ eller funktion vill ni att er papperskorg ska ha? (Miljöaspekter, hållbarhetstankar)
 • Vad är en skiss?
 • Vad är en ritning? Vilka olika vyer bör er ritning innehålla? Skala?
 • Hur tänkte ni kring valet av material på er prototyp och verkliga produkten?
 • Vilka tekniska lösningar använde/ byggde ni efter?
 • Hur såg er arbetsprocess ut?
 • Hur blev er slutprodukt?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Centralt innehåll från kursplanen
Tekniska lösningar
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Dokumentation i form av manuella skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
Teknik, människa, samhälle och miljö
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Eleven kan undersöka… Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. 
Dessutom för eleven… Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.  Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.  Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. 
Eleven kan genomföra… Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. 
Under arbetsprocessen… Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. 
Eleven gör dokumentationer Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.  Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.  Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgång, arbete utifrån uppgiften papperskorg (par/grupp), muntlig redovisning.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under lektionerna då eleverna jobbar med sin papperskorg samt genom en redovisning av slutprodukten.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 17- Introduktion
V 18-20- Arbete med att bygga och dokumentera sitt arbete med/av papperskorgen
V 21- Redovisning röd mån, grön tis
V 22- Redovisning röd mån, grön tis

Projket papperskorg

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Arbete mot Grön flagg på skolan.
Miljöprojekt är alltid aktuella.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Utifrån detta projekt tränas eleverna att arbeta självständigt men eleverna utmanas också att ta risker i konstruktionsarbetet, det avgörande är att pröva och ompröva möjliga lösningar.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.