Organisk kemi

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cristin Axörn och Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v 2-10

Läsanvisningar i boken Spektrum Kemi
Organisk kemi s.156-185
Kol och förbränning s. 244-265

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
• Du skall kunna balansera en kemisk reaktion, till exempel fotosyntes och förbränning
• Du ska känna till och kunna beskriva kolets kretslopp
• Vad menas med organiska ämnen och organisk kemi?
• Vilka är de fyra vanligaste formerna av grundämnet kol?
• Du skall kunna namnge, rita upp strukturformel och molekylformel för alkaner, alkener, alkyner, alkoholer och organiska syror med kedjor på upp till 10 kolatomer
• Vad är skillnaden mellan ett mättat och omättat kolväte?
• Vad är isomerer?
• Hur har olja bildats? Känna till begreppen/orden raffinaderi, destillering och krackning.
• Hur påverkar användning av olja, naturgas och kol (fossila bränslen) miljön?
• Hur används kolväten i vår vardag?
• Hur bildas etanol?
• Känna till följande alkoholer metanol, etanol, glykol, glycerol – faror, nyttjor och användningsområden
• Känna till några vanliga organiska syror – var de finns och vad de används till i vardagen
• Känna till vad en ester bildas av – var man kan hitta estrar och vad kan de användas till

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte – förmågor vi utvecklar i detta projekt

 • Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga attanvända kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll från kursplanen

Kemin i naturen
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
Kemin i vardagen och samhället
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
Kemin och världsbilden
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Kemins metoder och arbetssätt
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, eget arbete, laborationer, diskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Labbrapport, skriftligt prov och aktivitet under lektioner/diskussioner/lektionsuppgifter

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 2
Helklass: Utdelning av böcker, Organisk kemi vs oorganisk kemi, uppgift: vad kan du få reda på om kol genom det periodiska systemet? (rep)
Lab: Repetition hastighet s = v*t samt omvandling från m/s till km/h
v 3
Helklass: Kol i olika former, kolets kretslopp
Film om kol: Kolets kemi
Lab: Repetition hastighet s = v*t samt omvandling från m/s till km/h
v 4
Helklass: Alkaner-alkener-alkyner, isomeri, mättade-omättade kolväten
Lab: Bygga alkaner mha molymod, repetition balansera reaktionsformler reaktionsformler med facit
Film om alkaner/alkener/alkyner:

v 5
Helklass: Olja, Alkoholer
Lab: Bygga alkaner mha molymod, repetition balansera reaktionsformler reaktionsformler med facit
Film om olja/info om olja: www.ne.se/play/filmsalen/program/sol7118oljeprodukter
Film om alkoholer:

v 6
Helklass: Organiska syror
Lab: Lab alkoholer +laborationsrapport
Film om organiska syror:

v 7
Helklass: Estrar + labb estrar (helklass)
Lab: Lab alkoholer +laborationsrapport
v 8
Helklass: Prov fredag
Lab: Lab alkoholer + laborationsrapport

v 10
Helklass/lab: Reaktionsformler, skriva på laborationsrapporten samt diskussionsuppgift om råolja.

Övningsuppgifter reaktionsformler: reaktionsformler med facitFormelfrossa

Länk till film: https://www.youtube.com/watch?v=eJ88Ig-Hrok

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.