Om religion

Ansvarig/Ansvariga: Marie Moberg, Karoline Wallbeck-Hallgren
När, under vilka veckor? V.17-22

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka religioner finns i Sverige? Vad vet du om olika religioner? Vilka platser för religion finns där du bor?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.
Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven beskriver några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar med hjälp av tankekartor.

Vi skriver ner den fakta vi får reda på om de olika religionerna i vår religionsbok från Majema.
I ett grupparbete får gruppen en religion som de får presentera på en affisch eller poster. De redovisar för resten av klassen.

Bedömningen sker genom observationer av deltagandet och samtalen i gruppen, texterna och affischen.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

V.17

Måndag
Frågeställning : Vad vet du om religion? Vi gör en gemensam tankekarta om vad vi redan vet.
Vi läser i So-boken om vad eleverna i Västra skolan tänker om religion.s.50-51
Eleverna får Arbetsmaterialet ”Olika religioner”, ett samlat dokument om gudar, symboler, helig skrift. Vi läser och jämför de olika religionerna. Vi skapar en karta över plats, skrift, symbol.
Torsdag
Kristendomen: Vi läser s.54-57 i So-boken. Vi samtalar om texten. Vi plockar ut begrepp som hör till religionen.
Eleverna får gå in på Ne.se Junior och läsa om Kristendomen. De ska söka information om Kristendomen för att svara på frågorna i religionsboken från Majema. De arbetar i par med gemensam dator.
Vi tittar på ett ur-program från Ne.se: Mötesplats jorden – Joakim
V.18
Måndag + Torsdag
Judendom: Vi läser s.66-67 i So-boken. Vi samtalar om texten. Vi plockar ut begrepp som hör till religionen.
Eleverna får gå in på Ne.se Junior och läsa om Judendomen. De ska söka information om Judendomen för att svara på frågorna i religionsboken från Majema. De arbetar i par med gemensam dator.
Vi tittar på ett ur-program på Ne.se: Mötesplats jorden – Rebecca
V.19
Måndag + Torsdag
Islam: Vi läser s.68-69 i So-boken. Vi samtalar om texten. Vi plockar ut begrepp som hör till religionen.
Eleverna får gå in på Ne.se Junior och läsa om Islam. De ska söka information om Islam för att svara på frågorna i religionsboken från Majema. De arbetar i par med gemensam dator.
Vi tittar på ett ur-program på Ne.se: Mötesplats jorden – Onun
V.21
Måndag
Buddhism: Vi läser s. 70-71. Vi samtalar om texten. Vi plockar ut begrepp som hör till religionen. Svara på frågorna i Religionsboken från Majema.
Vi tittar på ett ur-program på Ne.se / Mötesplats Jorden- Gabriel
Torsdag
Hinduism: Vi läser s.72-73. Vi samtalar om texten. Vi plockar ut begrepp som hör till religionen. Svara på frågorna i Religionsboken från Majema.
Vi tittar på ett ur-program på Ne.se/play: Världens fest Happy Diwali eller Gud i allt (om tron)
V.22
Måndag
I grupper om 3-4 personer ska eleverna göra en affisch/poster med det viktigaste de fått reda på om sin religion. Varje grupp får en religion som de ska arbeta med. De får med hjälp av bilder, text , urklipp ur tidningar etc. skapa sin poster. Innan de startar sitt arbete ska de bestämma hur gruppen ska fungera. Vem ska göra vad?
Torsdag
Grupperna ska presentera sina affischer/posters för varandra. De ska komma överens om hur de ska redovisa så alla är lika delaktiga.

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Vi bjuder in medlemmar i familjerna som kan bidra till projektet.

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Vi har arbetet med skolan förr i tiden och hur religionen var viktig då. Vi har besökt kyrkan vid olika högtider. Vi har läst berättelser ur bibeln och vill nu vidga perspektiven till fler berättelser ur andra religioner.
Vi har läst om olika tro kring hur skapelsen gått till.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som som en resurs i lärandet och genom allas olikheter berikar vi varandra. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Vi deltar i en ömsesidig dialog där respekten för varandra är i fokus. En viktig ingrediens i lärande är att våra projekt sätts in i meningsfulla sammanhang och får genomföras på olika sätt, med olika uttrycksformer. En variation så alla får möjlighet att lyckas och utvecklas utifrån sin egen förmåga.