Ögonblicket

Ansvarig/Ansvariga: Madeleine Theander

När, under vilka veckor? v. 35 – 39

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är ett ögonblick?
Hur kan vi göra en beskrivande text?
Hur kan vi fånga ögonblicket i en beskrivande text?
Hur kan vi göra en bearbetning av en text?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Vi arbetar med strategier för att bygga upp beskrivande texter. Vi använder framförallt oss av alla sinnen: vad vi hör, ser, luktar, smakar, känner och tänker. 

Vi skapar texter där ord och bild samspelar.

 

Vi arbetar med att skriv och redigera texter för hand (kladd) och på dator (bearbetning och renskrivning)

 

Vi arbetar på ett enkelt sätt med att bearbeta våra egna texter efter att ha tagit emot kamratrespons på dem.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligtinnehåll och i huvudsakfungerande struktur samtviss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligtinnehåll ochrelativt väl fungerande struktur samtförhållandevis godspråklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och välfungerande struktur samtgodspråklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet medviss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet medrelativt godsäkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet medgod säkerhet.
De berättande texter eleven skriver innehåller enklagestaltande beskrivningar ochenkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehållerutveckladegestaltande beskrivningar ochutveckladhandling.
De berättande texter eleven skriver innehållervälutveckladegestaltande beskrivningar ochvälutveckladhandling.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Arbetet bygger till störst del på enskilt arbete.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer att sambedöma texterna från årskurs 4-9 för att se utvecklingen över tid.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Halvklass
Lektion 1:
Eleverna tänker på ett ögonblick.
De berättar för en kamrat om ögonblicket med så många detaljer de kan.
Sedan skriver de ner minst 15 ord som hör till ögonblicket, gärna från alla sinnen.
Sedan börjar eleverna skriva en kladd.
Jag kommenterar för att eleverna ska få vägledning hur de ska fortsätta.
Lektion 2:
Halvklass
Eleverna läser sitt ögonblick för en kamrat.
Kamraten skriver ner ”Två stjärnor (positiva saker) och en önskan (tips framåt).
Eleven skriver klart sin kladd. Alla skriver minst fem meningar till.
Lektion 3 och 4:
Halvklass/Helklass
Skriv rent och bearbeta ögonblicket på dator.
Bearbeta genom att kolla stavning, tänka på stor bokstav, sätta t punkter och ändra konstiga meningar.
Alla skriver minst fem meningar till.
Lektion 5 och 6:
Skapa en bild med vattenfärg till.
Lektion 7 och 8:
Helklass/Halvklass
Läs upp ditt ögonblick för klassen.
Lektion 9:
g
Ladda ner dokumentet "Ett julögonblick.pdf"

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Arbetet ska leda till att vi har en grund för bedömning av texter från årskurs 4-9

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet:

Ögonblicket handlar om att plocka ut ett eget minne från sommaren och skriva om det.
Vi läser upp våra julögonblick för faddrarna

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar mycket utifrån olika elevers förutsättningar och strävar efter att alla ska utvecklas i projektet utifrån där man själv är. I lärandet ingår att vi delar med oss och skapar en dokumentation som vi delar med oss av.