Nyheter i vår värld

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson

 

När, under vilka veckor? v.36-46

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är en nyhet?

Vilka olika typer av media har vi runt om oss?

Kan man lita på en nyhet?Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier. (so)
 • Metoder att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information. (so)
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. (sv)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. (so)
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår. (so)
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. (sv)
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. (sv)
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. (sv)

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Varje vecka har fyra elever i uppdrag att presentera en nyhet för klassen. Med hjälp av en vuxen ska eleven titta i tidningar eller annan nyhetskälla för att försök hitta en intressant och passande nyhet som eleven senare kan presentera för klassen.
 • Varje vecka tittar vi på ett avsnitt av ”Lilla aktuellt skola”. Därefter lyfter vi frågor som kommer fram från avsnittet och diskuterar kring dessa.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleven redovisar sin nyhet för klassen och bedöms under presentationen.Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vi arbetar med detta arbetsområde under v.36-46.Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: