Uppstartsdag Normkritik (Normer och världen)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ladans arbetslag
När, under vilka veckor? Onsdagen 24/8

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
Är alla människor lika mycket värda?
Känner sig alla människor lika mycket värda?
-Hur ser det ut i verkligheten?
-Kan ni ge några exempel?

 

Övergripande mål från LGR11
  • Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
  • Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  • Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
  • Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  • Läraren ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,

Hur?

Första passet 9.15-10

Är alla människor lika mycket värda?

Känner sig alla människor lika mycket värda?
-Hur ser det ut i verkligheten?
-Kan ni ge några exempel?

Vad tror du att det beror på?

Vem är det som bestämmer människors värde?
-Vem är det som sätter normen?

Gör en Think, Pair, Share

Eleverna skriver svaren på lite större post-it lappar

Fråga eleverna: Vad är norm för er?

Normer är oskrivna regler, outtalade regler och mönster som styr oss.
(Förklara vad outtalade regler är) (Förklara vad mönster är)

Vad är en bra norm?

Vad är en dålig norm?

Andra passet 10.15-11

Berätta att de ska titta på en film och att de ta på sig normkritiska glasögon. Ge ett konkret exempel, t.ex, du ska titta efter/leta efter oskrivna regler och mönster.

Vilka är det som bestämmer reglerna? (Varför får de bestämma?)
Prata om exemplet med bussen.

Visa filmen (Stå upp för dom tysta)

Vad är det som gör att vissa människor får tillåtelse att bestämma hur det ska vara?

Varför ska andra bestämma vad som ska vara ok för dig?

Tredje passet 11-11.45

Två och två ska eleverna göra händer med STOPP. Eleverna ska själva skriva vad just de kan göra för att stå upp för varandra.

Material: Färgat papper, pennor, saxar, snöre till att hänga upp händerna med.

Fråga eleverna vad det betyder att stå upp för de tysta.
-Vad kan just du göra för att stå upp för de tysta?

Skriv en sak på varje finger!

Skriv ditt namn, du ska stå för det du skriver!

På ena sidan ska det stå STOPP!
På andra sidan, på fingrarna ska det stå vad just du kan göra. Man ska även skriva sitt namn.

Vi lärare gör en stor hand som ska sitta i hjärtat, på hjärtat skriver vi vad vi kan göra. Vi frågar Sven om hjälp.

Alla elever ska även skriva sitt namn på den stora handen.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Då normkritik är ett om råde som Ladan inte haft som gemensamt arbetsområde ser vi genom denna gemensamma uppstart med normkritik i fokus en möjlighet för fortsatt gemensam utveckling kring detta.
Vårt mål är också att skapa normkritiska medborgare som kan stå starka gentemot de osynliga regler som genomsyrar samhället och därmed öka tollerans och acceptans för olikheter.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering

 

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.