Närområdets historia

Ansvarig lärare: Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? HT-17

Vad?

Vi kommer att arbeta med närområdets historia. Vi tittar på Gustavsbergs historia som ett gammalt brukssamhälle. Vi arbetar med Lemshagas historia samt områdena runt omkring oss. Startpunkten i vårt arbete kommer att ligga i elevernas sommaruppgift.

Frågeställning:

 • Vad är historia?
 • När blir något historia?
 • Vilka spår av historia kan vi hitta i vårt närområde? Vad vill vi veta mer om? Hur tar vi reda på det?
 • Vad vet vi om Lemshaga och dess historia?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

Förankring i kursplanens syfte:

 • Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.
 • Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.
 • Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Centralt innehåll från kursplanen:

Att leva tillsammans
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
Att leva i närområdet
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Att leva i världen
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
Att undersöka verkligheten
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna har haft som sommaruppgift att berätta om ett historiskt föremål, byggnad eller plats som finns i elevens närområde. Eleverna har en och en fått redovisa sim uppgift för klassen. Dessa får sedan bli vårt fortsatta arbete i närområdets och hemortens historia. Vilka uppgifter vill eleverna fördjupa sig i? Vi kommer att besöka flera platser och byggnader för att få höra samt ta del av mer information om platsen. Vi kommer att besöka Gustavsberg och porslinsfabriken, Beatelund, Farsta slott m.fl. Vi kommer att ta reda på mer information om vår skola Lemshaga samt dess historia.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna kommer att få redovisa sina sommaruppgifter för sina klasskompisar.  Därefter kommer bedömning att ske kontinuerligt i vårt fortsatta arbete med vår historia i närområdet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.35-36

Vi diskuterar kring frågan ”Vad är historia?”. Vad vet de och vad vill de veta mer om? Eleverna får redovisa sina sommaruppgifter för klasskompisarna.

v.37

Vi besöker bronsåldersgravarna som ligger i vårt närområde. Eleverna får därefter skriva en sammanfattning om vårt besök.

v.38

Vi har hart talas om att det ska finna ”jättegrytor” inom Lemshagas område. Vi begav oss ut för att hitta dessa.

v.39

Vi besöker Gustavsbergs Porslinsfabrik. Vi möter Marie Bohjort som berättar om fabrikens historia samt hur den fungerar idag. När vi kommer hem sammanfattar vi vårt besök på våra iPad.

v.40

Vi skriver klart vår sammanfattning om vårt besök på fabriken. Eleverna kommer att få rita ett av de mönster de tyckte bäst om från en av fabrikens olika designer. Eleverna får dessutom förbereda frågor till Sten Westerberg, Beatelund.

v.41

Vi besöker Beatelund. Sten Westerberg berättar om gårdens historia. Eleverna har förberett sig veckan innan med frågor som de vill veta mer om. När vi kommer hem sammanfattar vi vårt besök på våra iPad.

v.42

Vi stannar upp och funderar kring de historiska möten vi hittills mött. Vi skriver gemensamma texter som vi klistrar in i vår historiabok. Dessutom tar vi en promenad och och letar efter ”Ryssmuren”. Varför kallas den det? Vi diskuterar och funderar.

v.43

Vi uppmärksammar FN-dagen, detta gör vi genom diskussion och vår traditionella FN-samling på Mellangården. Vilka rättigheter har barn? Vi upprepar barns rättigheter och skyldigheter.

v.45

Denna vecka promenerar vi till det ”gamla brofästet” på Ingarö. Vi tittar på bilder och jämför hur det såg ut förr och hur den nya bron ser ut idag.

v.46

Vi stannar upp och sammanfattar i vår historiebok. Vi stannar även upp och pratar kring säkerhet i trafiken och varför det är så viktigt att använda reflexer.

v.47

Nu går vi in i Lemshagas historia. Vad vill vi veta och hur ska vi ta reda på detta?

v.48

Vi fortsätter med Lemshagas historia.

v.49

Vi fortsätter med Lemshagas historia.

v.50

Vi sammanfattar vårt arbete med närområdets historia. Känner vi att vi har fått med det vi har funderat om? Har våra frågor besvarats? Vilken ny fakta har vi fått med oss om Lemshaga och närområdets historia? Eleverna får skriva en kort sammanfattning om vad de tyckte var intressantast. Denna klistras sedan in i elevernas historiebok.

v.51

Vi gör klart det vi har kvar att skriva.

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Närområdet och Lemshagas historia blir ett arbete inför ett större projekt som handlar om forntiden då vi kommer att se spår av den här i vår närmiljö.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras tidigare erfarenheter och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.