Multiplikation och division tabell 2 och 3

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? v.45-47

Vad?

Frågeställning:

 • Vad är multiplikation och division?
 • Hur kan jag se sambandet mellan multiplikation och division?
 • Vad är skillnaden mellan likadelning och innehållsdivision?
 • Hur kan jag ta hjälp av dubblor?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

 • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Centralt innehåll från kursplanen:

Taluppfattning och tals användning
 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
Samband och förändringar
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
Problemlösning
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med multiplikation när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om mönster i talföljder.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I Nya matematikboken 3A arbetar vi med:

 • Räknesätten multiplikation och division och sambandet mellan dem.
 • Räknesättens användning i olika situationer.
 • Innehållsdivision och delningsdivision.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer – att skriva egna räknehändelser.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar i enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker. Eleven kommer själv att utvärdera sitt egna arbete i formuläret ”Nu kan jag …”. Eleven kommer även att göra diagnosen ”Kan du?” som ligger i slutet av varje kapitel. Här har jag som lärare ytterligare en möjlighet att se om eleven har befäst arbetsområdet. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vi arbetar med Nya matematikboken 3A samt konkret material.

v.45 arbetar vi med:

 • vi repeterar våra tidigare kunskaper om multiplikation och division.
 • multiplikation som lika grupper
 • multiplikationstabell 2
 • dubblor
 • multiplikation med 0
 • division som likadelning (föremålen ska delas lika)

v.46 arbetar vi med:

 • division som innehållsdivision (upprepad subtraktion)
 • divisionstabell 2
 • multiplikationstabell 3
 • dubblor

v.47 arbetar vi med:

 • divisionstabell 3
 • division som likadelning
 • innehållsdivision
 • ”Kan du?”

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.