Multiplikation och division

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Marie Moberg

När, under vilka veckor? v 18-20

Vad?

Multiplikation och division

Frågeställning och följdfrågor

Lektion 1:

Vad ser vi på bilden? • Vad betyder lika stora grupper av kakor? • Hur kan vi ta reda på vem som har lika stora grupper? • Min kompis säger att Elsas grupper ser olika ut, så därför kan de inte vara lika stora. Stämmer det? • Hur många kakor är det på Elsas fat? • Hur många kakor är det på Olivers fat? • Vem har lika stora grupper?

Lektion 2:

Vad ser vi på bilden? • Hur många brickor är det? • Är det lika många flaskor på varje bricka? • Hjälper det oss att flaskorna är grupperade lika när vi ska ta reda på det totala antalet flaskor? • Hur många flaskor är det sammanlagt? • Hur kan vi ta reda på det?

Lektion 3:

• Hur många rader är det? • Hur många kakor är det i varje rad? • Är det lika många kakor i varje rad? Hur vet vi det? • Hur kan vi ta reda på hur många kakor det är totalt? • Finns det flera sätt? • Hur kan vi beskriva vad vi har upptäckt?

Lektion 4:

Vad ser vi på bilden? • Vad använder vi en kopieringsmaskin till? • Hur många hus är det på pojkens papper från början? • Hur många hus blir det om vi dubblerar antalet? • Vad händer när vi dubblerar?

Lektion 5:

• Hur många burkar ser vi på bilden? • Hur många burkar lägger Anna i varje låda? • Hur många lådor behöver Anna? Hur kan vi visa det?

Lektion 6:

Hur många kakor är det totalt? • Hur kan vi dela upp kakorna så att det blir rättvist? • Hur många kakor var får barnen om de delar lika? Hur kan vi visa det?

Lektion 7:

• Hur många blommor är det sammanlagt? • Hur många blommor ger Elsa bort om hon ger hälften till Samir? • Hur många blommor var får Elsa och Samir? Hur kan vi ta reda på det? Finns det fler sätt? • Vad lägger ni märke till?

Lektion 8:

Hur många lådor ser vi på bilden? • Hur många kulor är det i den öppna lådan? • Vad berättar pojken i pratbubblan? • Hur många kulor är det i den stängda lådan om det är lika många i varje? • Hur många kulor är det sammanlagt? På vilka olika sätt kan vi ta reda på det?

Lektion 9:

Hur kan vi bilda lika stora grupper? • Hur kan vi addera lika stora grupper? • Vad betyder dubbelt så många? • Vad betyder hälften så många? • Hur gör vi när vi grupperar lika? • Hur gör vi när vi delar lika?

Övergripande mål från LGR11 2.2
  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte

Problemlösningsförmågan: Eleverna formulerar och löser problem, samt värderar valda strategier för multiplikation och division. De tränar sin förmåga att lösa problem utifrån text- och bilduppgifter.

Begreppsförmågan: Eleverna möter begrepp som dubbelt och hälften, lika stora samt dela lika. De använder och resonerar kring begreppen och tränar på att se sambanden mellan dessa. De får en första inblick och förståelse för begreppen multiplikation och division.

Metodförmågan: Eleverna tränar på välja och använda olika metoder för att lägga samman antal i lika stora grupper, som till exempel räkna alla, räkna stegvis och addera lika grupper. De övar också på att dela lika genom att gruppera med hjälp av konkret material, eller rita och ringa in grupper.

Resonemangsförmågan: Eleverna tränar på att förklara för andra och resonera kring hur de löser uppgifter. De följer kompisars resonemang och lösningar. Frågor som ”hur kan vi ta reda på det?” och ”finns det fler sätt?” uppmuntrar till eget tänkande och resonemang.

Kommunikationsförmågan: Eleverna samtalar och uttrycker sina tankar kring uppgifter som kopplar till multiplikation och division. De övar på att kommunicera sin kunskap med hjälp av konkret material, med bilder och i skrift när de arbetar med de olika uppgifterna.

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning: Eleverna använder naturliga tal i vardagsnära situationer. Eleverna möter perspektiven del av helhet och del av antal när de delar en helhet i lika stora grupper, samt delar lika mellan personer eller grupper. Eleverna lägger grunden till förståelsen för multiplikation och division, samt deras egenskaper och samband. De tränar på att bilda lika stora grupper och lägga samman dessa till en helhet. De tränar också på att utifrån en helhet både gruppera och dela lika.

Samband och förändringar: Eleverna möter och tränar på proportionella samband som dubbelt och hälften.

Problemlösning: Eleverna tränar på att lösa problem med bildstöd och möter begrepp som dubbelt och hälften så många, dela lika och sammanlagt. De formulerar egna frågeställningar och räknehändelser utifrån en bild.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna lär sig att gruppera i lika stora grupper och addera grupperna för att ta reda på det totala antalet – det vill säga multiplikation som upprepad addtition. De möter också multiplikation ur ett tvådimensionellt perspektiv när de övar på att se föremål i rader och kolumner och tar reda på hur många det är sammanlagt. Eleverna arbetar med begreppet dubbelt så många och övar på att dubblera antalet saker. För att lägga grunden för division tränar eleverna på att dela upp föremål i lika stora grupper för att se hur många grupper det blir. De övar också på att dela lika mellan ett antal personer för att se hur många saker varje person får, samt möter begreppet hälften och övar på att dela så att det blir hälften så många i varje grupp. Avslutningsvis tränar eleverna på problemlösning utifrån vardagsnära situationer, med koppling till både multiplikation och division.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker med hjälp av konkret material.. Vi förklarar och formaliserar det vi kommer fram till.
Genom observationer och avstämningar i kunskapsloggen skapar vi oss en bild av var eleven befinner sig och hur vi går vidare.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1: Bilda lika stora grupper

• Kunna se och bilda lika stora grupper.
• Kunna beskriva antal grupper och antal saker i varje grupp.

Lektion 2: Addera lika stora grupper

• Kunna addera lika stora grupper.
• Kunna beskriva antal grupper, antal saker i varje grupp och hur många det är sammanlagt.
• Kunna räkna stegvis.

Lektion 3: Lägga i lika rader

• Kunna gruppera och lägga saker i rader med lika många i varje. • Kunna räkna stegvis utifrån lika rader.

Lektion 4: Dubbelt

• Förstå vad begreppet dubbelt betyder
• Kunna dubblera antal saker och tal.

Lektion 5: Gruppera lika

• Förstå vad gruppera lika innebär.
• Kunna beskriva hur många grupper som bildas.

Lektion 6: Dela lika

• Kunna dela ett jämnt antal saker lika i ett antal grupper.
• Kunna beskriva hur många saker det är i varje grupp.

Lektion 7: Hälften

• Förstå vad begreppet hälften betyder.
• Kunna dela ett jämt antal saker och tal på hälften.

Lektionen 8: Problemlösning

• Kunna lösa problem baserade på vardagsnära situationer.

Lektion 9: Kunskapslogg

• Reflektera över och visa sin kunskap om multiplikation och division.
• Göra en självskattning av sin kunskap.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar ”Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.