Mäta längd och tid

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? v.48-49

Vad?

Frågeställning:

 • Vad betyder deci, centi och milli?
 • Hur många dm går det på 1 m? Hur många cm går det på 1 dm? Hur många mm går det på 1 cm?
 • Hur mäter man omkrets?
 • Hur mäter man tidsskillnad?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

 • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Centralt innehåll från kursplanen:

Taluppfattning och tals användning
 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.
Geometri
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Problemlösning
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet
 • Eleven kan för och följa resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I Nya matematikboken 3A, Mäta längd och tid arbetar vi med:

 • Längd: mäta, jämföra och uppskatta sträckor
 • Tid: mäta, jämföra och uppskatta
 • Räkna ut tidsskillnader
 • Begreppen sträcka, punkt och omkrets
 • Problemlösning i enkla situationer

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar i enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker. Eleven kommer själv att utvärdera sitt egna arbete i formuläret ”Nu kan jag …”. Eleven kommer även att göra diagnosen ”Kan du?” som ligger i slutet av varje kapitel. Här har jag som lärare ytterligare en möjlighet att se om eleven har befäst arbetsområdet. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vi arbetar med Nya matematikboken 3A samt konkret material. Vi använder oss dessutom av Gleerups digitala läromedel som ett bra komplement.

v.48 arbetar vi med:

 • Omvandla cm till mm
 • mäta i mm
 • olika mätredskap

V.49 arbetar vi med:

 • Omkrets
 • Uppskatta  längd
 • Problemlösning
 • Digitaltid
 • Tidsskillnad
 • Problemlösning

 

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.