Mänskliga rättigheter (MR) – historia

Ansvarig/Ansvariga: Fredrik Pettersson
När, under vilka veckor? 40 – 49

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

– Var kommer demokrati i från och har det alltid sett likadant ut?

– Mänskliga rättigheter var kommer de ifrån och hur har de vuxit fram?
– Hur kan man se att antiken fortfarande påverkar oss idag?
– Vad var demokrati för en atenare?
– Vad innebar det att leva i det antika Grekland?
– Var det ett jämlikt och jämställt samhälle i det antika Grekland?
– Vad drev européerna ut i Världen under slutet av 1400-talet?
– Vad var svårigheterna och utmaningarna för européernas handel under 1400-talet?
– Vilka likheter och skillnader går att hitta mellan flodkulturen in Egypten och de amerikanska kulturerna?

– Vad menar man med begreppet koloni och vilka konsekvenser fick européernas kolonisering av Amerika?

– Vad menas med triangelhandel och vilka konsekvenser fick denna handel?
– Beskriv hur slavar behandlades under denna tid och jämför med antiken och idag.
– Hur märks denna denna kolonisering och handel idag?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Utveckla förmågan att kritiskt granska källor.

– Utveckla förmågan att se samband mellan t ex ideologier och MR.

– Utveckla förmågan att se saker ur olika perspektiv t ex olika människors rättigheter under olika tider i historien.
Utveckla förmågan att se konsekvenser och det t ex genom att se konsekvenser av att människor inte har samma rättigheter.
– Utveckla förmågan att göra jämförelser mellan t ex olika människors situation under olika tider, mellan olika kulturer ex Egypten och olika indiankulturer i Amerika.
– Utveckla förmågan att dra slutsatser om periodens betydelse för dagens samhälle och för perioden 1800 fram till idag.

 

Centralt innehåll från kursplanen (Lgr 11)

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Konkret i Merkurius:
=> Placera Antiken i tid. (Anteckningar el. Historia 1)
=> Utifrån några exempel beskriva hur Antiken kan märkas idag. (Eget arbete el. Historia 1)
=> Förklara hur den Atenska demokratin fungerade (folkförsamlingen, rådet, majoritetsbeslut, direkt demokrati) (Anteckningar el. Historia 1)
=> Utifrån perspektiven män, kvinna, barn, slav och homosexuell beskriva hur det var att leva i Aten eller Sparta. (Se grupparbete)
=> Se likheter och skillnader mellan flodkulturen runt Nilen och kulturerna i Amerika (styre, mat, flod) (Se pararbete eller Historia 1 & 2)
=> Placera någon av Amerikas indiankulturer i tid och rum. 
(Pararbete el. Historia 2)
=> Förklara vad som menas med jämlikhet och jämställdhet. (Anteckningar)
Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900
• Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industria- liseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnads- villkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
Konkret i Merkurius:
=> Beskriva hur handel gick till under slutet av Medeltiden mellan Europa och övriga världen. (Anteckningar)
=> Förklara vad orsaken är till den nya handel som växer fram i slutet av 1400-talet (kompass, sjöfart, ny syn på världen, nya upptäckter, sökande efter rikedom genom handel och erövring, maktkamp om haven) (Anteckningar)
=> Förklara vad som menas med koloni och vilka konsekvenser koloniseringen av Amerika fick (ur olika perspektiv t ex indianernas, de inflyttade spanjorernas, Spaniens) (Anteckningar el Historia 2)
=> Triangelhandelns innebörd och konsekvenser för de inblandade. (varor, rutt, Englands perspektiv, Västafrikas perspektiv) (Anteckningar el Historia 2)
=> Förklara hur kapitalismen uppkommer och vad den innebär. (Anteckningar el Historia 2)
=> Orsaker till att människor valde att emigrera till Amerika och konsekvenser av deras emigration. (Anteckningar el Historia 2)
 
• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
Konkret i Merkurius:
=> Beskriva vad det innebar att leva som indian under spanjorernas erövring och som afrikansk slav på väg mot Amerika, utifrån historiska källor.
Ladda ner dokumentet "Indianer och slavar.pdf"
• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
Konkret i Merkurius:
Mall källkritik:
Ladda ner dokumentet "Källkritik 140107.pdf"

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Ladda ner dokumentet "Matris antiken och amerika.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar i vad vi har med oss iform av historia sedan tidigare och vad vi har med oss i form av kunskaper om demokrati. Detta blir bryggan över till att börja studera demokratins vagga -Antiken.

Antikens första utmaning blir att försöka få grepp om vad det är grekerna lämnat efter sig i form av kultur. Eleverna väljer valfritt område och delar sedan med sig i en miniutställning.
Tillsammans utforskar vi sedan själva demokratin som styrelseform och eleverna undersöker sedan i grupper olika gruppers situation. Vi fokuserar på män/kvinnor, barn, slavar och homosexuella. När grupperna är klara gör vi tillsammans jämförelser med Sverige och andra tidpunkter/platser. Här stannar vi till för att utveckla hur man gör bra jämförelser i flera led. Viktigt fokus är att söka orsaker till skillnader eller likheter.
Via en historisk källa hamnar vi i spanjorernas erövring av Amerika. Här väljer eleverna en indiankultur att studera och även jämföra med den egyptiska flodkulturen.
Vi studerar även konsekvenser av erövringen ur olika perspektiv och vi ser sedan hur européerna startar triangelhandeln som gör att slavhandeln tar fart.
Källanalysen sätter extra fokus på historiens värsta brott då vi studerar och granskar en skildring av färden mellan Afrika och Amerika. Vi studerar även vilka européer det var som tog sig över till Amerika och hur detta kom att påverka deras och andras liv.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

I diskussioner längs vägen och en slutanalys. I mitten kommer vi även att ha en analys av källor.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.40 Intro – vad vi gjort och vi samlar våra kunskaper om demokrati.

v.41 Uppgift om Antikens betydelse för dagens värld.
v.42 Demokrati i Aten och olika människors situation
v.43 Romarrikets ”kändisar” och källanalysintro.
v.44 lov
v.45 Källor fortsättning och vad de kan ge för inblick i Amerikas indiankulturer
v.46 Amerikas indiankulturer
v.47 Källanalys och kolonisering, triangelhandel och slaveri.
v.48 fortsättning kolonisering, triangelhandel och slaveri.
v.49 Analys

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet :

Vi lägger här den historiska grunden för demokrati och mänskliga rättigheter. Under vår resa i tid plockar vi också in antiken som begrepp och indiankulturerna i Amerika. Vi avslutar med koloniseringen av Amerika och hittar här de första historiska förklaringarna till ideologierna (kapitalismen).