Månadens Lek

Månadens Lek

Ansvarig/Ansvariga lärare: Agneta Dahlquist

När?
Pågående aktivitet lunchrasten måndag-fredag läsåret 17/18.

Vad?
Frågeställning och följdfrågor
Kan vi se till att alla elever får en möjlighet till en meningsfull rast med varierat innehåll tillsammans med andra elever på skolan?
Kan vi öka tryggheten under rasten och bidra med att skapa kompis relationer mellan olika åldersgrupper?

Övergripande mål från LGR11

Förankring i kursplanens syfte
4.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra.

2.1

  • respekterar andra människors egenvärde,
  •  tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen

2.3

  • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.

Centralt innehåll
4.

  • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Hur?

En pedagog är schemalagd att leda en aktivitet under lunchrasten.
Lekarna bör vara så att man kan hoppa in och kliva ur leken när man önskar.
Vi har en ny lek varje dag i veckan som vi repeterar under månaden.
Lekarna under veckan ska vara av olika karaktär där barnen får möjlighet att träna olika färdigheter.
Lekflaggan sätts upp för att symbolisera och synliggöra att lekar är på gång.
Lekarna anslås tydligt på anslagstavlan utanför Mellangården och på fritids informationsvägg i hallen.

Veckans uppdrag som anslås i anslagstavlan är en aktivitet/uppdrag som alla barn kan utföra på egen hand eller tillsammans med en vän under rasten utan pedagog.

Äldre barn i åk 3 får uppdraget att under september månad ansvara för att leka olika lekar på skolgården med de nya eleverna i förskoleklassen. Detta för att introducera materialet i boden och på skolgården.

Åk 3 leder även månadens lek för alla elever under december månad då de har gjort en advents-lek kalender där eleverna håller i en julinspirerad lek varje dag.

Varför?

Skapa positiv utevistelse med möjlighet till lek och rörelse för alla.
Erbjuda ett alternativ till den fria leken.
Ge alla elever en möjlighet att känna delaktighet.
En möjlighet att under tryggare former tillsammans med en pedagog ingå i ett sammanhang.
Knyta kontakter mellan äldre och yngre på ett positivt sätt.
Förebygga rädsla och stärka positivt ledarskap.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering

Snabbutvärdering med deltagande elever efter aktiviteten.
Vi utvärderar genom samtal på fritidsråden.
Enkätfrågor vid läsårets slut.

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Kan vi utöka leken?
Kan vi erbjuda lek på fler raster?
Kan vi friställa pedagogen så att den kan utveckla lekarnas karaktär med inslag som kan behöva mer förberedelsetid?
Kan vi få månadens lek att även få fäste i äldre årskurser?