Learn English

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie Moberg och Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? HT och VT

Vad? Learn English

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hello! My name is floppy. What is your name?
 • What color is this?
 • What number is this?
 • What do you like?
 • What is this? (pets)
 • I love to …? (activities)

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift.

Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Samtala om ämnesområden som är bekanta för eleven.

Ta del av olika sånger, ramsor, dikter och sagor.

Titta på olika korta filmer som förstärker området vi arbetar med.

Kunna följa en instruktion.

Skriva enkla meddelanden eller fraser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Varje lektion består av samtal, lek/spel samt en avslutande uppgift där eleven får öva på att skriva de ord eller fraser vi lärt oss.

Lyssna/Läsa:

Vi läser högt tillsammans.

Vi lyssnar på ljudböcker.

Eleverna läser för varandra i olika konstellationer.

Tittar på kortare filmer.

Tala/Samtala:

Vi lär oss nya fraser och ord tillsammans som vi övar genom olika övningar där alla elever kommer till tals.

Vi lär oss sånger, ramsor och dikter.

Skriva:

Vi övar på att skriva de ord och fraser vi lär oss genom olika uppgifter i vår bok ”Learn English”.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom samtal i den stora gruppen och enskilt.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

 1. Vi lär oss fraserna: Hello! My name is… Whats is your name? 

 2. Vi lär oss fraserna: What color is this this? It is … Vi lär oss de olika färgernas namn och hur de stavas.
 3. Vi fortsätter arbetet med våra färger.
 4. Vi lär oss frasen: What number is this? Samt övar talen 0-10 genom att prata och skriva.
 5. Vi läser tillsammans.
 6. Vi lär oss frasen: What do you like? Lär oss namnen på de frukter vi tycker är goda och de som kanske är lite mindre goda. Vi sjunger tillsammans.
 7. Vi forsätter arbeta med våra frukter.
 8. Vi läser tillsammans och lär oss namn på olika djur. Eleverna får tillsammans besvara frågor på texten.
 9. Vi lär oss frasen: What is this? (pets) It is a … Vi sjunger tillsammans. Berättar vilka djur vi tycker om.
 10. I love to …? (activities) Vi lär oss namn på olika aktiviteter och berättar om vilka aktiviteter vi tycker om.
 11. Vi forsätter

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Vi vill ge eleverna möjlighet att kunna ta kontakt med andra barn och vuxna oavsett språk. Vi ser hur viktigt det engelska språket allt mer blir genom spel och resor där eleverna kommer i kontakt med andra barn och vuxna.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom ett lustfyllt lärande där alla får möjlighet att komma till tals. Vi bjuder in vår omvärld och får eleverna att kunna första den bättre.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: