Läsning och läsförståelse

Ansvarig/Ansvariga: Marie Moberg
När, under vilka veckor? V.36-16

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur gör vi för att läsa med inlevelse och hur får vi flyt i läsningen? Hur gör vi för att förstå det vi läser och hur kan vi visa det?

Vilka olika sätt kan vi använda oss av för att träna upp läsningen, flytet och förståelsen?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Undervisningen skall stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva
I undervisningen skall eleverna möta samt få kunskap om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.
I mötet med olika typer av texter // skall eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Undervisningen skall bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läs- ningen efter textens form och innehåll.
• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skil- da delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, (bilderböcker,) kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berät- tande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslut- ning//.
• Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

• Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
• Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
• Eleven kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
• Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna använda de 5 olika läsförståelsestrategierna när du läser olika typer av text:
-att förutsäga (Spågumman)
-att ställa frågor (Reportern)
-att utreda oklarheter (Detektiven)
-att sammanfatta (Cowboy Jim)
-att se inre bilder (Konstnären)
Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt.
Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar med ABC- klubbens läsebok och arbetsmaterial som läxa och på lektionerna med hjälp av läsfixarna.

Vi arbetar med skolverkets material ”Uppdrag språklyft”. Där tränar vi läsförståelsen på många olika sätt.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi använder arbetsboken ”Diamantjakten” och vi gör andra uppgifter som tränar läsning och läsförståelsen.Vi skriver och ritar i skrivboken.

Vi skapar en egen Detektivbok där vi samlar våra uppdrag från ”Uppdrag språklyft”

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Varje vecka arbetar vi med ett kapitel i Läseboken. Vi använder oss av olika läsförståelsestrategier. Vi förutspår, vi söker och tar reda på svåra ord och fraser, vi sammanfattar, vi ställer frågor och vi skapar inre bilder.

Vi arbetar även med tillhörande kapitel i Arbetsboken som innehåller läsförståelseuppgifter som ska utföras på olika sätt.
Kapitlet vi läser under veckan skickas även hem som läxa med tillhörande läxbok med läsförståelsefrågor.
Detta sker som ett kontinuerligt arbete under både höstterminen och vårterminen.

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Genom att strukturera läsningen ger vi eleverna den träning de behöver. Vi ser familjen som ett stöd i detta arbete och uppmuntrar dem till läsning varje dag. Vi uppsöker bokbussen och tar vara på andra tillfällen att förkovra oss i litteraturen och andra uttrycksformer som ger lust till läsning.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom att vi använder oss av olika ingångar för lärande ger vi alla elever möjlighet att lyckas. Vi låter eleverna uttrycka sina känslor, kunskaper och åsikter på olika sätt. Vi lär oss lyssna på varandra och visar respekt för varandras olikheter. Vi utmanar varandra i att synliggöra våra tankar och ideér.