Läsgrupper

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson och Peter Crichlow

 

När, under vilka veckor? v.6-8

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur utvecklar vi vår läsförmåga och läsförståelse?
 • Vilka strategier kan vi använda oss av för att utveckla vår förståelse för det lästa?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. 

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Vi skapar grupper om 3 elever. De får varsin gemensam bok som de ska läsa. Eleverna läser i 15 min. De turas om att läsa, stafettläsning. Alla följer med i texten när kompisarna läser.
 • De samtalar om texten. Utifrån en frågeställning skapar eleverna en gemensam tankekarta. De skriver sedan sina tankar i sin anteckningsbok.
 • Vi använder oss av lässtrategierna; spågumman, konstnären, detektiven, reportern och cowboyen.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning sker genom observationer och dokumentation av läsningen och skriftlig dokumentation i deras anteckningsböcker.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Under vecka 6-8 läser eleverna i sina grupper om 3-4 elever. Vi använder oss av de olika lässtrategierna för att skapa djupare förståelse för det lästa.

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Att få en god läsutveckling från grunden samt vara en god läsare med god förståelse är en fördel för det fortsatta livet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom ett lustfyllt lärande vill vi att eleverna utvecklar sin förmåga att läsa med flyt. Vi ser gruppen som en viktig del i denna utveckling, vi lär av varandra. Vi vill ge eleverna flera ingångar i ämnet så alla får en möjlighet att lyckas utifrån sina egna behov.