Läsförståelse

Ansvarig/Ansvariga: Marie A S
När, under vilka veckor? v35- 41, v 47- 51

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur kan vi läsa en text på bästa sätt?
 • Vilka strategier kan jag använda mig av för att förstå en text?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Syfte: Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa…

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att varva arbetet i läsförståelse genom att blada material från ”En läsande klass” och andra läsförståesleböcker. Vi kommer att arbeta:

 • enskilt,
 • i grupp,
 • genom diskussioner,
 • tyst läsning,
 • högläsning

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömingen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång i de olika momenten. 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vi kommer att varva olika böcker/material varje vecka detta för att få en bra variation och glädje i de olika övningarna. 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Alla då läsning är något som berör alla människor. 

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Det är ett område som eleven/människan befinner sig i dagligen oavsett om det är att läsa texter i böcker, reklamaffischer, textremsor på tv osv.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Att läsa kommer in under det livslånga lärandet.