Judendom och kristendom

Vad?

 • Vad är en profet?
 • Finns det profeter idag och vad hade Tanaks profeter att säga till den judiska befolkningen?
 • Vad är det för speciellt med en kommande Messias?
 • Vilka händelser bör man känna till om Jesus liv?
 • Vad hade Jesus för budskap till människorna om vad som är viktigt och om gud?
 • Vad menade Jesus med kamelen och nålsögat?
 • Vad kunde vi lära oss av den barmhärtige samariern (enligt Jesus)?
 • Vad säger berättelsen om den förlorade sonen om hur gud är?
 • Vad innebar det nya förbundet mellan gud och människorna?
 • Hur tänker kristna om riterna dop, konfirmation och nattvard?
 • Evangelierna/myterna om Jesus har gett de kristna olika högtider, vad vill dessa sätta fokus på?
 • Hur tänker judar om riterna omskärelse, bar/bat mitzva, (pluskunskap:bön och begravning)?
 • Hur tänker judar om mat och firandet av sabbat?

Övergripande mål från LGR11 2.2   (för läraren)

 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverige nnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,

Förankring i kursplanens syfte (vilka förmågor vi övar på)

Från läroplanen (för läraren):

För eleven: (förmågor vi övar)
=>Vi övar att se och beskriva samband mellan centrala tankegångar, heliga skrifter och konkreta religiösa handlingar  inom religionerna.
=> Vi övar att jämföra inom och mellan olika religioner för att se likheter och skillnader.
=> Vi övar på att se orsakerna till att religioner förändras i olika samhällen och varför samhällen ändras av religionen.
=>Vi övar på att
 beskriva hur livsfrågor ex gott och ont skildras i olika sammanhang  ex enligt Jesus. Budskapet ser vi sedan ur olika perspektiv.
=>Vi övar på att resonera sig fram till slutsatser i form av t ex förslag eller ståndpunkter.
=> Vi övar på att förstå och använda sig av viktiga religiösa begrepp

Centralt innehåll från kursplanen (som elever ska få med sig)

=> Förklara orsaken till att gud skickade profeter.
=> Jämföra hur bibels profeter med de som idag kan uppfattas som profeter.
=>Beskriva och förklara Jesus kom att ses som messias.(budskap om fred/kärlek, underverk, offrade sig själv)
=> Beskriva paradiset men hjälp av någon av Jesus liknelser.
=> Förklara vad som menas med det dubbla kärleksbudet och vem Jesus menar med ”sin nästa”.
=> Jämför Jesus krav/regler med juarnas 10 bud och visa på likheter och skillnader.
=> Förklara med hjälp av liknelsen om den förlorade sonen hur gud är och vad som krävs för att få evigt liv/nå Paradiset/bli frälst.
=> Förklara vad det nya förbundet innebar, hur det bekräftades och var man kan läsa om det.
=> Orsaker till att kristna döper sig, konfirmerar sig och tar nattvard.
=> Orsaker till att kristna firar jul och påsk (Pluskunskap: Kristi himmelsfärdsdag)
=> Perspektiv och livsfrågor Beskriv hur kristna ser på sin gud och hur judar och muslimer tänker.
=> Beskriv och förklara de liknelser som Jesus lärde ut.
=> Slutsats vad är budskapet som Jesus hade till människorna? Jämför med det budskap som Mose hade med sig.
=> Jämföra judarnas riter för barn och unga med de kristnas riter (omskärelse och bar/bat mitzva).
=> Förklara hur judar firar sabbat och jämför med de kristnas firande.
=>Förklara hur judar tänker omkring mat (Pluskunskap: bön,begravning)

Text från läroplanen: (som förklarar vad läraren ska lyfta fram)

Religion:

Del 2: Judendom & Kristendom

* Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
* Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
*  Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
* Huvuddragen i världsreligionernas historia.
* Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
* Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid forman- det av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
* Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
* Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

JD & KD 2017

Hur ska vi arbeta? (med länkar till dokumentärer + sidor)

Vi börjar med att studera bibliska profeter för att förstå att det finns förutsägelser som sade att en Messias skulle komma. Här passar vi på att diskutera nutida profeter för att kunna jämföra och förstå vad en profet innebär.
Sedan presenterar vi Jesus med hjälp av skådespel och vi följer upp detta genom att diskutera budskapen. Vi skissar liknelser och diskuterar hur man ska förstå detta.
Från detta jobbar vi med jämförelser mellan livet som kristen och livet som jude.

Material:

Keynotebilder med uppgifter och sidhänvisningar
KD & JD

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.10: Intro och samtal om profeter i GT och idag
v.11: Jesus liv och undervisning
v.12: Jesus undervisning och regler
v.13: Hur lever man som en jude/judinna och som kristen

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger vidare på den grund vi lagt om Gamla testamentet och de viktiga personerna i där. Nu får vi chansen att jämföra judendom och kristendom för att bättre förstå likheter och skillnader.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi bygger på elevernas egna tankar om vad som är viktigt för att sedan kunna jämföra detta med hur andra tänker om de stora frågorna i livet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.