ÅK 5- Religion: Jesus, judendomen & kristendomen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.8-v.13, v.15-v.20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)
 • v.8-13
 • Vem var Jesus från Nasaret?
 • Hur kan vi veta något om Jesus och de han lyssnade till, GT & NT. (s.20, s.58)
 • Vad hände Abraham och varför är han viktig för judar & kristna (& muslimer)? (heliga landetstamfar och Jerusalem) s. 26-27, 29-30
 • Vilka händelser gör Mose känd och varför är han viktig för judar & kristna (& muslimer)? (religionsgrundare, pesach)  s.34-37, 55
 • v.15-v.20
 • Vilka är de 10 grundreglerna för alla judar? (10 budord, förbund) s.38-39
 • Vilka är de viktigaste tankarna om man lever som jude? s. 46
 • Hur firar en judisk person vilodagen? (sabbat, kosher, kippa) s.50-51
 • Vad sker i synagogan under sabbaten? (rabbin, gudstjänst, Torarullar) s.52-53
 • Vad gör Jesus speciell för kristna? (guds son/Messias, underverk, lärare) s.66, 70-71
 • Hur ville Jesus att människor ska leva för att vara kristna? (regler, barmhärtige samariern) s.70-71
 • Varför firas kristna nattvard & påsk? (rit, högtid) s.76-82
 • Vad är viktigaste tankarna om man lever som kristen? s.86
 • Varför är kyrkan och söndagen viktiga för kristna? (gudstjänst, predikan, bön) s.102-103
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)
Förankring i kursplanens syfte (för läraren)

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
=> ex se orsaker och samband mellan viktiga texter och hur man ska leva som troende.
=> Jämföra kristendom och judendom för att se likheter och skillnader i hur man lever som troende.
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
=> ex se konsekvenser av religionen i form av ledigheter, tankar rätt och fel.
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
=> ex fundera över hur man lever ett gott liv.

Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen­ domen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Begreppen religion och livsåskådning.
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar med att fokusera på Jesus, vem han var och vad vi vet om denne. Vi söker oss sedan bakåt för att förstå vad Jesus var inspirerad av för personer och tankar i judendomen. Här får vi koll på viktiga personer och viktiga delar i den judiska historien och detta leder oss in på hur man lever ett judiskt troende liv.
Sedan kommer vi tillbaka till Jesus och dennes liv och betydelse för kristna. Vi studerar hur man ska leva som kristen och vad det innebär att leva som kristen idag.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner längs vägen. Vi stämmer av mitt i med en muntlig analys om judendom och sedan vi avslutar med en skriftlig analys på slutet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.8 Intro Jesus,
v.9 lov
v.10-11 Abraham och källorna
v.12 Moses liv
v.13  Budorden analys
v.14 Lov
v.15 Sabbat och hur lever judar idag,
v.16 Sabbat och hur lever judar idag,
v.17 Jesus budskap
v.18 kristen idag
v.19 Rep
v.20 Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi kopplar samman vårt påskfirande med bakgrunden till denna högtid. Vi lägger också grunden till förståelsen för de 3 religionerna som har samma utgångspunkt i Gamla testamentet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.