Insektshotell och fågelholkar ht17

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Ayla Lannestedt

När, under vilka veckor?

v.35-47

Vad?

Frågeställningar (och följdfrågor):

Kan någon bo här? (utforska olika möjligheter tillsammans)

Vad behöver små djur för att kunna bo? Hur vill de ha det?

Vi börjar smått och jobbar oss vidare till större djur.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Förankring i kursplanens syfte:

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 

nivå 1 nivå 2 nivå 3
1 – Idéutveckling

Insekts- hotell

Har borrat några hål i en träbit som du inte ändrat formen. Biten ser inte ut exakt som i inspirationsfilmen utan du har tagit något som fanns färdigt i salen eller på skolgården som påminner om det du såg i filmen.  

Har titta på inspirationsfilmen och har jämfört det de gjorde på filmen med det material vi har i salen eller på skolgården. Du har valt mellan flera olika bitar och tagit den du tycker passar bäst. Du har borrat med flera olika storlekar på borr och funderat på storlek, placering och form.  Ditt bidrag finns med i insektshotellet.

Har tydligt skapat något till insektshotellet som inte fanns med i inspirationsfilmen men har samma funktion som det som visades där. Du söker upp olika material, både ute och inne, och väljer vad du ska använda för att det ska passa din tanke bäst. Du pratar med och delar idéer med klasskompisar och kan beskriva och motivera dina tankar. Ditt bidrag finns med i insektshotellet på en väl vald plats.
1 – Överväganden

Insekts- hotell och fågelholk

 

Kan arbeta med uppgiften och vet vad som ska göras vid en direkt fråga. Får ofta stöd av läraren som visar och går igenom instruktionerna igen. Arbetar korta stunder med mindre delar av uppgiften på egen hand.

 

Arbetar med de uppgifter som presenterats vid den gemensamma genomgången och frågar sen hur man går vidare.

Kan starta upp arbetet och följa instruktionerna själv men behöver ibland repetera vad och hur man ska göra det. Tittar på klasskompisar för att få ledtrådar om vad man ska göra, frågar helst läraren.

Väljer att arbeta fokuserat på lektionstiden utifrån de instruktioner som ges både muntligt och skriftligt vid olika tillfällen under arbetets gång. Väljer att presentera egna lösningar på problem och funderar själv kring nästa steg när ett moment är avklarat. Ber om hjälp på eget initiativ när man inte förstår och vill bolla idéer med lärare och klasskamrater.
1 – Formge och framställa

Fågelholk

 

Kan överföra mått från ritningen till plankan med stöd av läraren. Använder linjal och vinkelhaken med visst stöd av läraren. Kapsågar bitarna med hjälp av fogsvans eller ryggsåg.

Kan överföra mått från ritningen till plankan med hjälp av linjal och vinkelhake på egen hand. Räknar på och funderar över vad materialet räcker till. Kapsågar och klyvsågar fram bitarna med hjälp av fogsvans eller ryggsåg.  

Kan överföra mått från ritningen till plankan med hjälp av linjal och vinkelhake på egen hand. Räknar ut vad materialet räcker till och använder materialet på ett effektivt sätt så att det blir minsta möjliga spill. Kapsågar och klyvsågar rakt för att få fram bitarna i ritningen med hjälp av fogsvans eller ryggsåg. Väljer den såg som passar bäst till olika bitar och sågmetoder.

1 – Hantverkstekniker och verktyg

Fågelholk

 

 

Kan börja såga på en utritad linje med fogsvans eller ryggsåg genom att göra ett hack där du startar. De färdigsågade bitarna får en ganska rak kant som följer det ritade strecket ganska nära. Du blir ofta trött av att såga.

Du har ett sätt som du brukar göra när du börjar såga för att få sågen att följa det utritade strecket. De utsågade bitarna får en rak kant där strecket har varit. Du orkar såga ganska mycket utan att bli alldeles för trött.  

Du känner dig säker på hur du ska börja såga och få sågen att följa det utritade strecket. De utsågade bitarna får en rak kant där strecket har varit och du låter inte den sista biten brytas av när du sågar, utan du såga ända till slutet. Du orkar såga ganska många bitar utan att bli alldeles för trött eftersom du låter sågen jobba när du trycker den ifrån dig och du vilar när du drar den emot dig.

1 – Tolka

Fågelholk

Funderar på hur du skulle vilja att din fågelholk såg ut när den är klar och säger vad du tycker om det som bestäms gemensamt. Funderar på flera olika sätt som fågelholken skulle kunna se ut som du skulle känna dig nöjd med. Kan diskutera fördelar och nackdelar med olika alternativ (tex. vad är roligast för barnen, vad är säkrast för fåglarna) Funderar på flera olika sätt som fågelholken skulle kunna se ut och diskuterar flera fördelar och nackdelar med de olika alternativen (tex. vad är roligast för barnen, vad är säkrast för fåglarna mm). Deltar aktivt med flera förslag i diskussionerna och motiverar sina åsikter, tänker på var och hur fågelholkarna ska användas och inte bara på hur du själv skulle vilja ha det.
1 – Omdöme

Fågelholk

Kan berätta vad vi har arbetat med och i vilken ordning vi gjorde det samt säga namnen på några verktyg som användes. Kan berätta vad vi har arbetat med och i vilken ordning samt hur verktygen användes och vad de heter. Kan berätta vad vi har arbetat med och i vilken ordning samt hur verktygen användes och vad de heter. Du kan även förklarar varför man arbetar i den ordningen eller varför verktygen används på ett speciellt sätt och hur det leder arbetet framåt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar med tydligt fokus på att hjälpa andra och dela med oss utan det vi skapar.

Det är först ett kollektivt skapande där ideér och tankar får spridas i gruppen genom att vi inspirerar och hjälper varandra. Senare kommer vi att arbeta i par där turtagning, kommunikation och samarbete är i fokus.

Eleverna ska även följa och reflektera kring instruktioner och andra texter vi använder oss av i slöjdämnet.

Arbetet med insektshotell och fågelholkar kommer främst vara i trä, fågelholkarna kommer att kompletteras med enstaka detaljer i metall och som slutuppgift ska eleverna designa och skapa en fågel i återbrukad metall med inspiration från andra kulturer.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer att använda oss av kamratrespons och ”feed-forward” under hela processen där vi stannar upp mitt i för att ta del av andras tankar och ideér kring vår egen process.


Under skapandet av fågelholkar får eleverna möta alla delar av slöjdprocessen, i designprojektet på slutet ska de själva rita, skriva eller berätta om alla delar i sin egen slöjdprocess kring just den uppgiften.

SLÖJDPROCESS = inspiration -> idé -> undersöka -> skissa -> ritning -> planera -> arbeta -> visa upp -> reflektera

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.35 Visar kottar, knotiga trädgrenar, bark och ett borrstativ – (påstående från läraren) ”någon bor här!”

  • vad tycker eleverna och varför?
  • berätta om steklar och insekter som bor i hål

Återanvänd en gammal hylla och fyll med naturmaterial, både som de är men även med borrade hål. Använd restmaterial från slöjdsalen och utforska olika metoder för att borra hål. Pelarborrmaskin, skruvdragare med borr, svängborr och borrskaft används. Vi går igenom säkerhet och metoder för att borra med de olika verktygen.

v.36 färdigställ insektshotellet (fortsättning från förra veckan)

v.37 starta upp fågelholks-projektet. Dela in i par, gå igenom instruktioner, få ut grundmaterialet och planera arbetet i paret.

v.38 (Ayla ledig – Sven vikarie) fortsätt arbeta med fågelholkarna. Mäta, kapa, räkna, läsa instruktioner, borra och samarbeta.

v.39 fortsätta med fågelholkarna där eleverna befinner sig, främst rita ut och såga fram alla delar. Nya moment som presenteras är; borra och plugga för att sammanfoga två mindre bitar till en större.

v.40 fortsätta med fågelholkarna där eleverna befinner sig, främst såga fram alla delar, passa ihop dem och påbörjar sammanfogning. Nya moment som presenteras är; ritsmått, förborrning och skruvning.

v.41 fortsätta med fågelholkarna där eleverna befinner sig. Nya moment som presenteras är; borra hål för ingången, fortsätta med att sammanfoga delarna med hjälp av skruvning (inkl. förborrning)

v.42 fortsätta med fågelholkarna där eleverna befinner sig. Nya moment som presenteras är; upphängningsannordning, takpapp och nubb.

v.43 fortsätta med fågelholkarna där eleverna befinner sig. Nya moment som presenteras är; Färgsättning och utsmyckning med metallsiffra.

v.45 fortsätta med fågelholkarna där eleverna befinner sig. Nya moment som presenteras är; utvärdering och självskattning samt matrisens koppling till arbetsområdet.

v.46 färdigställa holkarna och insektshotellet. Påbörja trådslöjd – fåglar om man är klar både med holken och utvärdering.

v.47-50 metallslöjd, se separat planering

v.2-3 urholkning, se separat planering

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Fågelholkarna ska ges bort i vår som en fadderpresent till deras nya fadderbarn i Pluto. Tillsammans på en fadderdag ska holkarna sättas upp på skolgården och sitta kvar framöver. Det blir ett sätt att bygga en bro och bygga gemenskap med fadderbarnen men också gynna naturen och miljön på vår skolgård på fler sätt än eleverna brukar göra.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

På Lemshaga har vi stort miljöfokus och arbetar för att öka gemenskapen mellan elever i olika åldrar samt skapa meningsfulla uppgifter i skolarbetet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Pedagogisk dokumentation:

Eleverna fick först inspiration från naturen

 

 

 

 

 

 

 

 

och denna film

https://alltombiodling.se/bygg-ett-insektshotell/ 

Sen började de skapa själva av överblivna möbler från skolan, restmaterial i slöjdsalen och naturmaterial från skolgården.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fågelholkarna påbörjas: