Identitet och könsnormer i Bildspråket

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När?

Solen Röd v 41-46, Solen Grön v 11-15

Vad?

I det här projektet vill jag utmana dig genom att fundera över din identitet. Ställ dig frågorna; Vad har jag för självbild? Hur ser andra på mig? Vi ska arbeta med identitet på två olika sätt. Identitet som i självbild, och identitet kring normer.

Frågeställning och följdfrågor

Fundera kring din identitet.

Vad är viktigt för dig?

Vad är dina intressen?

Hur uttrycker du din identitet? tex kläder, musiksmak, intressen.

Fundera kring ordet könsnorm.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

-Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll från kursplanen

-Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

-Presentationer av eget bildskapande

-Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

-Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

-Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

-Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Kunskapskrav, matrisen med enklare ord: 

Matris – Identitet och könsnormer

Betyg: E Betyg: C Betyg: A
Bildspråk: 

Du har ett

enkelt bildspråk = 

Du har provat på att skissa och sedan bearbeta dina idéer utifrån de tekniker du valt att arbeta med. Dina motiv är enkla och delvis genomtänkta och bearbetade. Dina bilder har en enkel bildkomposition.

Resultatet: Man

förstår budskapet. 

Teknik: 

I huvudsak

fungerande teknik = 

Du använder pennor, färg 

eller den teknik du valt på ett 

enkelt sätt, och du arbetar ganska spontant utifrån ditt budskap. Dina bilder är enkelt komponerade och kräver inga större svårigheter att lösa bildmässigt.

Arbetsprocess/loggbok: 

Du behöver en del hjälp för att välja handlingsalternativ som utvecklar ditt arbete.

Du svarar enkelt

på frågorna om ditt eget

arbete med det tema du valt. Du visar på enkla samband

mellan uttryck, innehåll,

och kvalitet i ditt  arbete. 

(Dina reflektioner kopplade till uppgiften är enkla.)

Du använder ord och begrepp på ett enkelt sätt.

Bildspråk:

Du har ett utvecklat 

bildspråk = 

Du har planerat dina bilder väl och tänkt 

på: en personlig idé, vilken teknik du ska ha, bildens komposition, hur du ska tydliggöra ditt budskap. Detta har du gjort genom att skissa och prova dig fram till en bra lösning.

Resultatet visar intressanta bilder med tydligt budskap och ev. symboler som förstärker dina idéer.

Teknik:

Relativt väl fungerande teknik =  Du har arbetat med pennor/färg eller den teknik du valt att arbeta med på ett aktivt och noggrant sätt. Du har provat och omprövat dina idéer, och varit noggrann i din layout 

och bildkompositon. Dina bilder känns genomarbetade och innehåller inte alltför enkla bildidéer. Tekniken passar bra ihop med idén.

Arbetsprocess/loggbok:

Du har arbetat ganska självständigt.

Du svarar utvecklat

på frågorna om ditt eget

arbetet med temat du valt. Du visar på utvecklade samband mellan uttryck, innehåll,

och kvalitet i ditt  arbete. 

(Dina reflektioner kopplade till uppgiften är utvecklade.)

Du använder ord och begrepp på ett utvecklat sätt

Bildspråk:

Välutvecklat bildspråk=

Du har planerat dina bilder kreativt och väl och tänkt på: bildteknik, komposition/layout, 

hur budskapet ska tydliggöras på ett effektivt och personligt sätt.

Du har använt intressanta, personliga idéer och tydliga symboler i ditt arbete. Resultatet visar bilder med tydliga och starka budskap, gjorda med en personlig touch.

Teknik:

Väl fungerande teknik = Du har arbetat med pennor/färg eller den teknik du valt att arbeta med på ett aktivt  och 

mycket noggrant sätt och provat dig fram systematiskt för att få fram budskapet på det sätt du planerat. Dina bilder är mycket genomarbetade.

Du har provat och omprövat dina idéer, och varit mycket noggrann i din layout och komposition. Ditt arbete innehåller något som är lite mer avancerat, till exempel perspektiv eller människor med korrekta proportioner. 

(Tekniken blir oftast mer

avancerad med ett mer genomtänkt

planering) Tekniken passar mycket bra ihop med idén.

Arbetsprocess/loggbok: 

Du har arbetat mycket självständigt.

Du svarar välutvecklat

på frågorna om ditt eget

arbete med temat identitet. Du visar på välutvecklade samband mellan uttryck, innehåll, och kvalitet i ditt  arbete. 

(Dina reflektioner kopplade till uppgiften är välutvecklade.)

Du använder ord och begrepp på ett välutvecklat sätt.

Hur?

Under 5 veckor ska vi arbeta med identitet på olika sätt. Projektet är uppdelat i två olika uppgifter. Du kan välja att arbeta med dem parallellt eller var för sig. Det viktiga är att båda är klara under sista redovisningstillfället. 

Uppgift 1. Du ska skapa en bild som speglar dig och din personlighet.

Uppgift 2. Du ska fotografera och redigera en bild som utmanar könsnormer. 

Hur ska vi arbeta?

UPPGIFT 1

-Vi börjar med att tillsammans titta på hur konstnärer arbetar kring identitet och normer, för att inspireras. 

Exempel på konstnärer:

Carolina Falkholt: Svensk graffitikonstnär som här har gjort en bild om yttrandefrihet:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carolina_Falkholt#/media/File:Carolinafalkholt_alingsas_yttrandefrihet_2012.jpg

Cindy Sherman: Amerikansk konstnär/fotograf som arbetar med självporträtt. Hon arbetar mycket med scenografi och utklädnad, och visar olika roller/sidor man kan ha:

http://www.artnet.com/artists/cindy-sherman/

Sadegh Tirafkan: Samtida konstnär från Iran som arbetat med viktiga teman som identitet, manlighet-kvinnlighet, historia, kultur, religion och historia:

http://payvand.com/blog/files/2009/11/Sadegh-Tirafkan-loss-of-our-identity- series.jpg

 

-Planera och fundera över hur du vill visa upp vem du är och vad som är viktigt för dig. Det här ska inte bli ett klassiskt självporträtt, utan bilden ska avspegla dig och din personlighet.

-SKISSA fram olika förslag i din skissbok.

-Nu kan du börja arbeta med din bild. Ibland kan en text i form av en rubrik, låttext, eller egen åsikt förstärka ditt budskap. Då är det viktigt med layouten! Alltså balansen mellan text och bild sak vara genomtänkt.

UPPGIFT 2

Utmana könsnormer i bildspråket. Det kan t ex vara att man gör en reklambild med en kvinna som utför ett typiskt manligt yrke utifrån de normer vi har i samhället.

-Planera ditt fotografi väl genom att skissa, kolla på nätet och i tidningar. Man får gärna samarbeta två-och-två i den här uppgiften.

-För att budskapet ska bli så tydligt som möjligt är det viktigt att du tänker på helheten av bilden. Hur du komponerar den, bildutsnitt, var du ska fotografera din bild (miljö), kläder/smink och rekvisita, ljus (belysning), vem som ska agera framför kameran och om du behöver text för att belysa din idé.

-Fotografera. Ta flera olika bilder så att du har mycket att välja på inför redovisningen. Tänk på att bilderna ska vara skarpa och rätt komponerade.

4. Välj ut en bild som du är nöjd med. Arbeta gärna vidare med den i något bildredigeringsprogram för att förstärka budskapet i den.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

-Utvärdering av arbetsprocessen och resultatet. Svara på frågorna och maila mig:

1.Vad handlar din bild om? Vad vill du förmedla? 

2.Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Utveckla dina svar.

Hur gjorde du för att göra ditt budskap tydligt? Vad har du använt för färgteknik och material? Varför valde du just dessa?

Med utgångspunkt från skissarbetet, arbetsprocessen och de färdiga bilderna redovisar vi tillsammans i klassen. 

Jag bedömer arbetet utifrån hur du planerar, genomför och presenterar dina bilder.

I arbetet kommer du få visa hur bra du hanterar de tekniker du valt att arbeta med, att du kan lösa problem som uppstår på ett kreativt sätt och att du har ett tydligt bildspråk där bild och text samverkar på ett genomtänkt sätt (om du väljer att arbeta med både bild och text). En del av arbetet handlar också om att arbeta självständigt och kunna ta passande beslut. Alla dessa delar ingår sedan i bedömningen av ditt arbete. Tänk på att varje bild ska vara genomarbetad och ha ett tydligt budskap!

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1 Presentation av uppgifterna. Skissarbete av uppgift 1.

Lektion 2 Fortsätter skissarbete, börjar arbeta med bilden

Lektion 3 Fortsätter arbeta med bilden

Lektion 4 Uppgift 2

Lektion 5 Redovisning

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom att vi tillsammans och enskilt arbetar med temat identitet och normer kan du få en djupare förståelse för vem du är för dig själv och omvärlden. Ämnen som Vad som är viktigt för dig och Hur normer ser ut i vår ojämställda omvärld är mycket aktuellt och viktigt att prata om. 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande , ett lärande för förståelse och mening.

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Vi utvärderar projektet tillsammans under redovisningstillfället.