Hållbar utveckling/Grön Flagg- ”Stad och samhälle”. Sommaruppgiften.

Hållbar utveckling/Grön Flagg- ”Stad och samhälle”. Sommaruppgiften.

 

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Alla pedagoger på Pluto.

När, under vilka veckor?

Uppstarten av ht-17

 

Vad?

Sommaruppgift//hållbar utveckling/stad och samhälle-en omtyckt lekplats i min närmiljö/Grön flagg

Frågeställning och följdfrågor:

-Vilken plats tycker du extra mycket om att vara/leka vid utomhus i din närmiljö?

 

Övergripande mål från LGR 11:

2.1 Normer och värden
Skolans mål är att varje elev

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv.

2.2 Kunskaper
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • har fått kunskaperna om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och danssamt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

2.3 Elevernas ansvar och inflytande
Skolans mål är att varje elev

 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,

 

Förankring i kursplans syfte:

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att bl.a:

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

 

Hur?

”I sommar vill vi att du får hjälp med att ta en bild på en plats som du tycker extra mycket om att vara eller leka vid, utomhus i din närmiljö. Denna plats skulle kunna vara bakom en buske, på en sten eller vid en lekplats. Med närmiljö menar vi i din trädgård/på din gård eller i närheten av där du bor.”

Hur ska vi arbeta?

Barnen får presentera sin plats med hjälp av sin bild. Presentationen kommer att dokumenteras och dokumentationerna kommer att sitta uppe synligt för barnen att ta del av för fortsatta reflektioner. I ateljén kommer barnen att få återskapa sin plats i en skokartong och även en figur, kanske sig själva. Dessa ställs ut i hallen. Vi avslutar med att barnen berättar vad de använde för teknik.

Hur ska vi redovisa?

Barnen kommer att få presentera sin plats vid en arbetsstund.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Start efter inskolningsperioden och fortlöpande under läsåret 17/18.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Lemshaga Akademi är certifierad Grön Flagg.

”I Grön Flagg finns det nio olika teman, som är tänkta att ge inspiration och bidra till att arbetet med hållbar utveckling utvecklas och fördjupas. Alla teman är breda och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekologiska, sociala och ekonomiska. Dessutom speglar våra teman de Globala målen för hållbar utveckling, vilket kan vara ett stöd i arbetet med att skapa en hållbar verksamhet. ” Från HSR.se. (Håll Sverige Rent).

Detta års sommaruppgift är hämtat ut tema: Stad och samhälle.

”Stad & Samhälle – Vår stadsmiljö ska ge oss förutsättningar för ett bra liv och vara byggd på ett hållbart sätt. Hur ser ert närområde ut, hur lever ni där och hur skulle det kunna förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv? Viktiga frågor att titta närmare på är t ex mötesplatser för ungdomar, lekplatser för barn, grönområden, kollektivtrafik och kulturell mångfald. Men även de estetiska dimensionerna som fint & fult och arkitektur är spännande.” Från HSR.se

Det går också hand i hand med det viktiga värdegrundsarbete vi startar upp hösten med för att skapa en fin grund för barnens fortsatta tid tillsammans här på Lemshaga. Detta görs då barnen presenterar

sitt arbete för sina kompisar och då de är aktiva lyssnare vid sina kompisars redovisningar. Genom barnens olika presentationer av just deras favoritplats lär de känna varandra.
Ateljén kommer att presenteras för barnen i samband med denna uppgift.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Kunskapssyn och lärande

 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang ochkommuniceras till verkliga mottagare
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt attlära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.
 • Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar oh teorier ochutforskar världen tillsammans med dem. Värdegrund – Det livsdjupa lärandet
 • Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans

Samhället omkring oss – Det livsvida lärandet

 • Vi bjuder in föräldrar till engagemang och delaktighet i elevernas lärande under hela skoltiden

 

Utvärdering:

Utvärdering tillsammans med eleverna: