Gruppsamarbete

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS + Krister A

När, under vilka veckor? Läsår 18/19

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi bli en grupp tillsammans?
 • På vilka olika sätt kan vi göra för att bli ett i gruppen?
 • Hur påverkas man av att få ta mer ansvar?
 • Hur fungerar jag i grupp och hur kan jag agera för att gruppen ska agera mer positivt?
 • Hur kan jag bidra till en arbetsmiljö som gynnar alla?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde
 • kan lösa problem och omsätta ideér i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin förmåga

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Under två schemabrytande veckor i skolstarten diskuterar vi samarbete och ansvar.  Eleverna får bland annat jobba med att sätta klassens regler.
 • Fortlöpande under mentorstiden
 • Vi träffas för utvecklingssamtal och diskuterar målen.
 • Vi följer upp under mentorstid.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisningen kommer eleverna stå för under arbetets gång beroende på vad vi gör. Ex. har eleverna redovisat klassens regler som nu sitter uppe i klassrummet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 34- Schemabrytande, gruppövningar
V 35- Schemabrytande, gruppövningar
V 36- Klassens regler
V 37- Inför utvecklingssamtal
V 38- Utvecklingssamtal
V 39- Utvecklingssamtal
V 40- Klassråd (biblioteket)
V 41- Önskan om böcker till bibliotek + önskevecka mat
V 42- Likheter/olikheter
V 43- Likheter/olikheter
V 45-
V 46-
V 47-
V 48-
V 49-
V 50-
V 10- Yoga och reflektionspromenad
V 11- Yoga och reflektionspromenad
V 12- Yoga och reflektionspromenad
V 13- Yoga och reflektionspromenad

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att samarbeta, se allas lika värde och lyfta fram allas. olikheter gynnar både gruppen och individen i sig. Detta är väldigt viktigt inte bara i samhället i stort utan också för att vardagen i skolan ska fungera bra, vara en välkomnande plats att komma till där alla får vara sig själv.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.