Geometri

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? v.41-43

Vad?

Frågeställning:

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

 • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Centralt innehåll från kursplanen:

Geometri
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
Samband och förändringar
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer.
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om geometriska mönster.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I Nya matematikboken 3A arbetar vi med:

 • Grundläggande geometriska objekt; klot, cylinder, rätblock, kub, kon, pyramid, fyrhörningar och trianglar.
 • Egenskaper hos geometriska objekt.
 • Skala vid enkel förminskning och förstoring.
 • Symmetri
 • Begreppen dubbelt och hälften

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar i enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker. Eleven kommer själv att utvärdera sitt egna arbete i formuläret ”Nu kan jag …”. Eleven kommer även att göra diagnosen ”Kan du?” som ligger i slutet av varje kapitel. Här har jag som lärare ytterligare en möjlighet att se om eleven har befäst arbetsområdet. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vi arbetar med Nya matematikboken 3A samt konkret material.

v.41 arbetar vi med:

 • Vi repeterar och formulerar karakteristiska drag för tvådimensionella figurer. Vi pratar om skillnader mellan tvådimensionella och tredimensionella objekt.
 • Vi arbetar med tredimensionella kroppar. Vi skapar i papp och med tandpetare och ärtor.
 • olika geometriska kroppar och deras egenskaper.
 • begreppen hörn, sida och kant.
 • tvådimensionella former
 • avbilda och förminska enkla mönster

V.42 arbetar vi med:

 • symmetri
 • geometriska mönster
 • eleverna får skapa geometriska kroppar med hjälp av tandpetare och gula ärtor.

V.43 arbetar vi med:

 • begreppet skala
 • vi förstorar och förminskar

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.