Friidrott, lek, orientering

Ansvarig lärare: Maria
Ht -14

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)
1. Samarbete, vad betyder det för dig?
2. Hur kan eleven utveckla sin grovmotoriska förmåga genom olika lekar och friidrottsövningar?
3. Hur kan eleven med hjälp av enkla kartor orientera sig i sin närmiljö.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt
• allsidig rörelseförmåga
• att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
• att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå).
• Vi kommer leka lekar utomhus och göra olika övningar för att träna samarbete, grundformerna: springa, hoppa, kasta.
• Vi kommer att samtala kring begrepp som rör lek, hälsa och utomhusaktivitet samt rumsuppfattning.
• Vi kommer teoretiskt och praktiskt gå igenom enkla kartor
• Vi kommer prata om och öva på säkerhet och hänsynstagande vid lek/övningar.
Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att arbeta både inom- och utomhus, både i grupp och enskilt.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Tidsplan, när ska vi göra vad?
Vi inleder perioden med att leka, känna rörelseglädje, gå igenom regler dessutom ta upp vikten av att kunna samarbeta.
Vi kommer ha friidrott på Ip.
Planetspelen ”lekens dag” den 30:e september.
Vi kommer arbeta och samtala om olika grovmotoriska grundformer.
Vi kommer arbeta kring kartkunskap och orientering, teoretiskt och praktiskt.
Vi kommer arbeta med olika redskapsbanor och hinderbanor.
Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Varför?
Sammanhang och aktualitet
Övergripande mål från läroplanen 2.2
• Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
• Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.
Utvärdering
Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna
Vi kommer samtala, vad har vi lärt oss och vad kan jag bli bättre på.
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer
Hur har gruppen fungerat?
Vad behöver vi bli bättre på?
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av fysisk aktivitet och hälsofrämjande arbete.
Jag som pedagog är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.