Forna civilisationer

Ansvarig/Ansvariga: (Patrik Bohjort)
När, under vilka veckor? 4-6

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka är de forna civelisationerna?

Vad är en flodkultur?
Kan vi se spår av Antiken i dagens samhälle?
Kan vi jämföra Antiken med idag?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Se samband
Jämföra (källor)
Konsekvenser
Se olika perspektiv
Dra slutsatserCentralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. D.v.s bland annat Inca, Maya, Egypten, Mesopotanien, Grekland, Romarriket.

• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. 

• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Använda en historisk referensram: tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Förklara orsaker och samband

(samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk- mord)

(hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i)

Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om konsekvenser.
Beskriva (förklara och se samband) utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor. Kan beskriva enklasamband mellan olika tidsperioder. Kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Kan beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Förslag/slutsats/kärna (till tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer)

(om människors levnadsvillkor)

Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda historiskt källmaterial: granska, tolka och värdera källor
Källkritik Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Historiebruk: Hur historia har använts och kan användas själv och av andra
Förklara orsaker och samband (hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning- ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden) Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om konsekvenser.
Historiska begrepp: 
Historiska begrepp Kan för aktuellt område använda/dolda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan för aktuellt område använda historiska begrepp/dolda på ett relativt väl fungerande sätt. Kan för aktuellt område använda historiska begrepp/dolda på ett väl fungerande sätt.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Med Forna civelisationer använder vi boken Historia 1. Eleverna jobbar en hel del självständigt eller i små grupper med hjälp av boken.
Man utgår från olika kapitel och resonerar om vad men tycker är viktigt att lyfta fram.
Ibland utgår vi från frågeställningar i boken, ibland andra frågeställningar.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?Tidsplan, när ska vi göra vad?:

V.4 – Flodkulturerna (historia 1 Kap: Vid de stora floderna) till S.37

Tillsammans fyra och fyra (två parkompisar) läser man igenom sidorna i historia 1-boken, några sidor i taget. Man antecknar själv samtidigt som man läser. Sen resonerar man i gruppen om vad man tagit upp som viktigt i texten. Skrev man samma saker? Varför eller varför inte?
(Man läser olika fort så här måste gruppen jobba tillsammans för att lära tillsammans)
V.5 – Antiken – Grekland (Historia 1 S.43 ”Grekland – 150 stadsstater till S.64)
Jobba på samma sätt med Grekland som flodkulturerna (i grupp). I resonemangen jämför hela tiden med dagens samhälle i bland annat synen på demokrati.
V.6 – Antiken

V.7 – Upptäckarna. Amerika år 1492. Azketerna. Conqistadorerna. 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektetUtvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:Pedagogisk dokumentation

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/ursprungsfolk-och-minoriteter/inkaindianernas-historia