Former och mönster

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Marie Moberg

När, under vilka veckor? 46-47

Vad? Former och Mönster

Frågeställning och följdfrågor

Vilka olika geometriska former kan vi se?

Hur kan vi beskriva våra geometriska former

Hur kan vi sortera våra olika former?

Hur kan vi upptäcka mönster?

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
Förankring i kursplanens syfte

Problemlösningsförmågan

Eleverna tränar sin problemlösningsförmåga när de arbetar med mönster. De upptäcker hur mönstret är uppbyggt och hittar mönstrets delar, samt undersöker vilken del i geometriska mönster som saknas. De skapar även egna mönster och utmanas i att hitta många olika variationsmöjligheter.

Begreppsförmågan

Eleverna möter geometriska begrepp som triangel, kva- drat, rektangel, cirkel och månghörning. De diskuterar och löser uppgifter där de jämför och sorterar geome- triska former utifrån egenskaper. På så sätt bygger de upp en förståelse för geometriska begrepp.

Metodförmågan

Eleverna använder metoden att sortera och gruppera geometriska former efter deras egenskaper. Det hjälper dem att se likheter och skillnader mellan formerna.

Resonemangsförmågan

Eleverna tränar på att förklara för andra och resonera kring hur de kan jämföra former, till exempel genom att resonera kring storlek, färg eller antal hörn och sidor.

Eleverna tränar på att resonera kring mönster genom att beskriva och förklara för andra hur mönstret är uppbyggt och hur det kan fortsätta.

Kommunikationsförmågan

Eleverna kommunicerar sin kunskap kring geometriska former, bland annat genom att visa, rita och berätta om deras egenskaper. De beskriver, ritar och skapar mönster med hjälp av konkret material.

Centralt innehåll från kursplanen

Algebra

Eleverna upptäcker och beskriver geometriska mönster utifrån färg, form och storlek. De lär sig att upptäcka vilken form som saknas i ett mönster, och att skapa och fortsätta mönster.

Geometri

Eleverna möter tvådimensionella objekt som triangel, kvadrat, rektangel, cirkel och månghörning. De beskri- ver och jämför formernas egenskaper utifrån begrep- pen form, hörn och sidor.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna kommer tillsammans få utforska genom att upptäcka och reflektera både enskilt i par och i den stora gruppen. Vi kommer att laborera med våra former för att skapa ytterligare förståelse samt kunna skapa mönster.

I slutet av momentet kommer eleven enskilt få visa sina kunskaper genom kunskpsloggen. Där eleven får visa på sina nya kunskaper samt även själv få uppskatta hur de olika momenten har gått genom de tre ”smile” som finns vid varje uppgift.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning av eleven kommer ske kontinuerligt under samlingar där vi tillsammans reflekterar kring de olika frågeställningarna. Samt under arbetspassen där eleven själv arbetar med arbetsboken. En utvärdering av elevens kunskaper kommer även ske i slutet av momentet genom den kunskapslogg som finns i slutet av kapitlet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 1. Geometriska former
  • Kunna känna igen och benämna vanliga geometriska former.
  • Kunna beskriva former och vad som utmärker dem.
 2.  Jämföra former
  • Kunna jämföra geometriska former samt beskriva likheter och skillnader.
  • Kunna ange antal hörn och sidor på olika månghörningar.
 3. Sortera former
  • Kunna sortera geometriska former utifrån olika egenskaper.
  • Kunna beskriva hur former har sorterats.
 4. Upptäcka mönster
  • Förstå vad ett mönster är.
  • Kunna upptäcka, beskriva och fortsätta mönster.
  • Kunna bilda egna mönster med hjälp av olika former.
 5. Kunskapslogg
  • Reflektera över och visa sin kunskap om former och mönster.
  • Göra en självskattning av sin kunskap.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.